PDA

View Full Version : Off-Topic Forum (Thai Language Only)Pages : [1] 2

 1. ?Ò ÃçÇ?ҤؠÃ×è?§ ¡ÕèÂǡѺ ¾Å§¡Ñ¹
 2. ?ҤؠÃ×è?§¡ÒÃìµÙ¹¡Ñ¹¹è?
 3. ª?Ã?¤¹ÃÑ¡ ¡?Êì
 4. <thailand> á´¹¾ÔÈǧ!
 5. ?ҤؠÃ×è?§ ¤Ã×è?§ ÊÕ§¡Ñ¹
 6. !_¨ê? ?ë_! [?Ҥءѹ¹? ÃÒ?ÂÒ¡?Õ ¾×è?¹] ^^^ ?Ô?Ô
 7. Ã×è?§¡ÕÌÒ
 8. ?ÂÒ¡ä´é ¾×è?¹ãË?è¤è?! ^-^
 9. ?ÂÒ¡?Õ ¾×è?¹?è?
 10. ÂÔ¹µé?¹ÃѺÊÙè»Ã? ·Èä·Â
 11. ?ÂÒ¡ËÒ ¾×è?¹¤ÃѺ
 12. ?ÂÒ¡?Õ ¾×è?¹¤Ø¨ê? Ã×è?§ ¾Å§ Ã×è?§¡ÒÃìµÙ¹ä´éË?´
 13. Thailand
 14. ÇèÒ§æ ¡ç?Ҥءѹ¹?
 15. <="-"=>!... »ç¹ ¾×è?¹¡Ñ¹¹?¨ê?...!<="-&
 16. ÇèÒ§æ ¡ç?Ҥءѹ¹?
 17. ?Ҥءѹ´Õ¡ÇèÒ
 18. ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ·Ø¡æ¤¹
 19. ?ÂÒ¡?Õ ¾×è?¹ ¢éÒ?ҡѹä´é Å ?ÂÒ¡ÃÙé Ã×è?§ä·Â¶Ò?ä´é
 20. ?ÂÒ¡?Õ ¾×è?¹ ¢éÒ?ҡѹä´é Å ?ÂÒ¡ÃÙé Ã×è?§ä·Â¶Ò?ä´é
 21. ´ç¡Ë­Ô§ä·Â¤ÃÖè§Ë¹Ö觷Õè¡Ó Åѧ¾Ù´¤Ø¹ѡ ÃÕ¹ä·Â
 22. ÊÇÑÊ´Õ¤è? ã¤Ã?ÂÒ¡ ÃÕ¹ÀÒÉÒä·Â¡Ñº ÃÒºéÒ§¤?
 23. ã¤Ã?ÂÒ¡ ÃÕ¹ÀÒÉÒä·Â¡Ñº ÃÒ ¢éÒ?Ò¤ØÂä´é¹?
 24. ã¤Ã?ÂÒ¡?èÒ¹ÀÒÉÒä·Â »ç¹ ´ÕëÂÇÊ?¹ãËé¤ÃѺ
 25. ÊÇÑÊ´Õ¤è? ª×è?Ë?ÔǤè? Ã×è?§ÀÒÉÒä·Â ¶Ò??Òä´é Ťè?
 26. ?Ò »ç¹ ¾×è?¹¡Ñ¹¹?
 27. »¹ ¾×?¹ä´éä?
 28. Thailand ?×?§·Õè¹èÒ?ËÑȨÃÃÂì
 29. Welcome every body to thai chatting
 30. ?Ò »ç¹ ¾×è?¹¡Ñ¹¹?
 31. âç ÃÕ¹½Ö¡Ê?¹ÀÒÉÒä·Â ã¤Ã?ÂÒ¡ÃÙéÀÒÉÒä·Â¶Ò?¤¹ä·Â á·é
 32. ´ç¡ä·Â¨??ÒÊ?¹ÀÒÉÒä·ÂºéÒ¹ ¡Ô´ãËé¨éÒÒÒ ^0^
 33. ã¤Ã Åè¹ ragnarok computer game ºéÒ§ ¢éÒ?Ò·Ò§¹Õé¤Ñº
 34. ?Ò »ç¹ ¾×è?¹¡Ñ¹¹?
 35. ´ç¡ä·Â?ÂÒ¡Ê?¹ÀÒÉÒä·ÂºéÒ¹ ¡Ô´¨éÒÒÒ ^0^
 36. Hi  thailand
 37. ÂÔ¹´Õµé?¹ÃѺ ¢éÒÊÙèÊ?طûÃÒ¡ÒÃ
 38. Do u wanna learn thai language? ãË餹ä·ÂÊ?¹´Õ¡ÇèÒ¹
 39. Translations of Thai Conversations
 40. ã¤Ã?ÂÒ¡ ÃÕ¹ÀÒÉÒä·ÂºéÒ§¤ÃѺ
 41. Amazing in thailand
 42. Amazing in thailand
 43. ÊÂÔÇ thailand
 44. ?Ò???Ҥءѹ »ç¹ ¾×è?¹¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ¹?¤?
 45. »Ã? ·Èä·Â?Õ??äÃãËé¤é¹ËÒ
 46. ?Õã¤Ã?ÂÒ¡¤Ø¡ѹäË?¤ÃѺ
 47. Charlie's  angels 2
 48. Hello !
 49. Charlie's  angels 2
 50. Թ
 51. Ã×è?§ÃÒÇ
 52. Can someone translate this for me, please!
 53. ¾×è?¹æ ª?ºË¹Ñ§ Ã×è?§??ääÃѺ
 54. ·Óä?Åè?
 55. Helloooo
 56. ËÒ ¾×è?¹¤Ø¤è? < ÃÕ¹ÀÒÉÒä·Â¡Ñ¹>
 57. Çѹʧ¡ÃÒ¹µì
 58. ã¤Ãª?ºáÎÃìÃÕè ¾?µ µ?ÃìºéÒ§(¤Ò ??)
 59. ÊÇÑÊ´Õ¤è? »ç¹ ¾×è?¹¡Ñ¹¹?¤? ( ¾×è?¹¡Ñ¹ 1900)
 60. ¼ÔǾ?èÒ ã¹µÒᢡ ʶҹ·Õèá»Å¡æµé?§ ?×?§ä·Â
 61. ?Ø???§äË?è...Êäµ¹ì thailand
 62. ª?º´Ù kill bill ?Ñê¤è?
 63. ´Õ¤è?..?ÂÒ¡ÃÙé Ã×è?§¼ÕẺä·Âæ¶Ò?ä´é¹?¤?
 64. ¶Ò?äöÒ??Ò....¨?µ?ºãËé
 65. ¼Åä?é ?×?§Ãé?¹
 66. 1. ʹèËì¢?§¤¹ä·Âä?èä´é?ÂÙè·Õ è......2.?Õ §Ô¹m ¡?rag
 67. ?×?§ä·Â¹èÒ ·ÕèÂÇ(¶Ò?·Õè·è?§ ·ÕèÂÇä´é¤ÃѺ free)
 68. ¤ÇÒ?§´§Ò?ã¹ »Ã? ·Èä·Â [thailand beautiful]
 69. ¼ÙéË­Ô§ä·Â ÀÒÉÒä·Â ¢éÒ㨧èÒ áÅ? áÃ礹ÒÃç?¤
 70. ã¤Ãª?º¢?§á»Å¡?Ñé§ Å?§ ?ÅÅì?Ò ´ÕëÂÇÊè§ÃÙ»ä»ãËé
 71. ½Ö¡Ê?¡´ÀÒÉÒä·ÂãËé ¡è§ ªÔ­( new thailand )
 72. ÊÇÂÊ´ãÊ仡ѺÊ?عä¾Ãä·Â(ÊÙ ÃÅѺ)
 73. ¤Ñ?ÀÕÃì Ç·?¹µÃìÈÒʵÃì(¤Ø³á?è?´)
 74. ¤Âä»ä˹ºéҧ㹠?×?§ä·Â?
 75. ã¤Ãª?º´ÙáÎÃÕè ¾?µ µ?Ãì ªÔ­·Ò§¹Õé¤ÃѺ
 76. ?ÂÒ¡ÃÙé??äà ¡ÕèÂǡѺ»Ã? ·Èä·Â¶Ò?¼?ä´é
 77. ·ÕèÂÇä·Â¼?¾Ò ·ÕèÂÇ...
 78. ?ÂÒ¡ÃÙéã¹ ?×?§ä·Â¶Ò??Òä´é
 79. ÀÒÉÒä·ÂÀÒÉÒ ´ÕÂǡѹ ¢éÒ?Ҥءѹä´é
 80. Unseen in thailand»·Õèä˹?ÒºéÒ§º?¡·Õ
 81. ËÇÑ´´Õ¤è? ¾×è?¹æ·Ø¡¤¹ã¤Ã?ÂÒ¡ä» ·ÕèÂÇ ?×?§ä·ÂºéÒ§
 82. ?ÂÒ¡ ·ÕèÂÇ·ÕèËÃÙ µé?§?Ò ?×?§ä·Â......
 83. ºÑ¹·Ö¡·Õè?èÒ¤Çà »Ô´?èÒ¹
 84. ?ÂÒ¡?Ò ·ÕèÂÇ ?×?§ä·Â ªÔ­ ¢éÒ?Ò¶Ò?¼?ä´é
 85. ·Õ·Õèʹ·¹Ò eng.
 86. Hello ʴդѺ ѡ¡ѹ˹
 87. Help.............
 88. Apartment ¤è?
 89. к¹Դ˹ ҡ
 90. Miss Thailand Universe 2007
 91. س Chai 觨ѧѺ
 92. ֧...??..!!
 93. ҡк͡..
 94. Ǻҹͺͧš
 95. = Banana С = Papaya
 96. Should Katoeys be called Ms. Or Mr.?
 97. ʶҹպ...ǢͧҼ
 98. Hi to all people here
 99. ѡٵ¤੾˹
 100. Ҫԡ...ҡͽҡǴ¤
 101. ÷ͺǨҹѧẺ
 102. ҵյͧ <=
 103. sa wad de ka kit tung
 104. ա
 105. Ẻͺ Sexy Taste
 106. ~ҹ~
 107. Can anyone help me?
 108. _ҹ_..??!!
 109. =*= ѡ֡ =*=
 110. Test if you are flirty or not
 111. ԧ???
 112. ʴդѺ¤Ѻ
 113. ¹¨ҡ͡
 114. ͧҽҡ
 115. "ѧ"
 116. Ẻͺѹʹ
 117. Ш¢Ǵ¹ (Ӥѭ)
 118. ҹ˹
 119. ʧ Ҵǹ ҡѧҴŹع
 120. ᪷ͧФ
 121. ¹ѺҨ
 122. Ҩ vs. Ҩ
 123. Pai Tiawww
 124. ¡ͧ仹١¹鹨ҡ㨢ͧ ѡ
 125. ˭ԧ㨴ҡ
 126. ........
 127. ҡ
 128. ˵㴪ҵԹس...
 129. Ը͡˭ԧ觧ҹ..ͧ ?‏
 130. ӢѭҡöԺ
 131. Sexy Can I?
 132. !?!
 133. آѹѹ觪ҵ
 134. ӶѺ˭ԧ
 135. IT Job for Thai National
 136. Shrimp Farming Specialist/Technical Officer
 137. ҹ˹ѡ ´ ͡ѧ´ա
 138. 亷ͧ ˭ԧ㨷ͧ
 139. ͤԴ ҡµл‏
 140. ѡɳеͧ
 141. Ҵ١ѹҵ"Ţ"͡㹵Ǥسҧ
 142. ***¹¡Ѻ鹡Ǩ ***
 143. ***سͺú˹ҡشҧ ١ ҡ ***
 144. ***ʹС ø˹? ***
 145. ҡҡش"???
 146. з¤
 147. ..ҡͧس ""
 148. ٴǧ ҡ ʹͺ
 149. س͹˹? ....͡ѡɳй
 150. зШѹ
 151. ͡.. ȹ ͹㨤س!!! ͧٹеç
 152. Ż¤ҹ˹
 153. Ȩ觪Ե ѡԴҡ .Ǫ
 154. ý֡ԺѵԡʹҸ
 155. "˹ʹ"
 156. ԭǵ ѺȨ 7 ͧ
 157. ѴдѺѡ㹵Ǥس!!
 158. سͺ˹??
 159. ѴҴѹ ^--^
 160. ѧõǹ Ժ෾ѧü˭
 161. ͺ蹵ҡѹ Ҵٹ¤س
 162. ʪҵú͡繤س
 163. ԡ 觺͡Ǥس
 164. ͧѭ͡
 165. ¹¨ҡش͹
 166. ͧš ˹觢ͧ...
 167. ѹ觤ѡ
 168. س??
 169. Եѧѧ... ()
 170. Ӥ (맺ҧ 맺ҧ)
 171. ҡҾ: to english translation ?????
 172. Ūջѭҡش
 173. ǻЪѹ
 174. ͧͧӤسҾ
 175. i need help
 176. 㨨ѧ...ͧҧҡѹ
 177. ! Ǫ 85 ١١ͧ
 178. ͺҡШ ҹ (š )
 179. ǻҤ
 180. ӶѺҹ .Ǫ
 181. ¢ͧ -
 182. 9 ԸշӴحẺԹ
 183. ǻѵ§͹ҽҡ
 184. ͧԧ سⴹ͡
 185. ͹ "" ѧ ()
 186. ⡧ѹ !!!!ʹ ѧ͡ѡҧu..!!‏
 187. ˹ѧẺ
 188. ʴջѺ
 189. عѢ ١عѢ 7 ‏
 190. 10 Ը - (ͧ˹¹)
 191. ҡѴҡѴͺ
 192. Funny Thai road signs and local ad.
 193. (ôԨóҳ㹡ҹ)§ѹ硢ͧ
 194. ʹբͧԴ
 195. ¹ (Greans Law)
 196. Ҿش Ǩ ͧ
 197. ٻ 2 ѤçҹѺ
 198. ͧš ҡ˭ԧš
 199. شѡöͧѧ!!!
 200. 觺͡ѡ
 201. ͧѹš 2012 غѵѹš
 202. ǻѵ§͹šѹ ѧɹФ êͺ
 203. 108 ԸҧըԵ
 204. ͧӵôѧ ! ͧش
 205. ɳ سѾ
 206. Ź䷹ ѹѡ ҧآ
 207. Ͷ Ըա餹͹
 208. ͧ ͹觧ҹ ѧ觧ҹ
 209. Ѥջ
 210. Ѵ Դ֧
 211. 39 Ը (ͧ)
 212. ҡ (ͧ)
 213. Ẻͺ˹ҵҴ
 214. ͧ͹˹ ֧ ͹
 215. ͤ´
 216. ¨ vs اҧ
 217. ҷ Դ ""
 218. ҵʹ
 219. ͧ˭㨧
 220. ԵѴѡըд ()
 221. Ҫʧ ǧ
 222. 鹹ӵҡ͹ҹ ()
 223. 32ѧ ()
 224. ⪤е...龺()
 225. Ѻ´¡ѹ "ҹ" ()
 226. Ѳ Ǫкè ٴ֧
 227. ͤԴ ͧʶҹóäѴѧ
 228. Ż¤ѧ˹¹Ф
 229. ͧҹѡ
 230. ªͧӼ
 231. ...ҩѹѭ
 232. ҡѹ......ǧҷդآشͧ Ҥ...
 233. ѹ ҹ
 234. ѹҹǻǴǨѧ
 235. Թ¶֧Ҵѡ
 236. 10 Ը㹡䤴"
 237. ' ͹!! Ӥѭ '
 238. ռһٷ͹з͹繤س
 239. "ҡҹ ѡ᡹" -
 240. ö¹á,
 241. ´¤ ҡ¹͹͹
 242. 觷¹ػٹ
 243. ʴդ
 244. Ҥѡ
 245. ѺѺ͵ͧ
 246. 2 Ե ... Ҥҡѹ
 247. Թ๪ŹẺ