PDA

View Full Version : Thai Songs in EnglishPages : [1] 2 3 4 5 6

 1. Translate thai song into english
 2. Translation for ҷ Ma Tam Mai
 3. Translation for ôš khon prod khon plad
 4. Translation for Jai Hai Bai
 5. Translation of "me kam ben roi" (Power Pat)
 6. Translation for ٴ (poot mai koi geng)
 7. Translation of Ό (faan gao)
 8. Translation of Ӥѭ (mai sam kun)
 9. Translation for ͡Ѻ (dok mai gup hua jai)
 10. Translation for ǹ (pao wa na)
 11. Translation for Happy birthday
 12. Translation for Էͧ Sit Kong Ter
 13. Translation for (ting wai nai jai)
 14. Translation for ѡ koei ruk chan reu plao
 15. Translation for (reu blao)
 16. Translation for ¹šѺ (sai nam mai lai glup)
 17. Translation for ѹ´ (chun gliat ter)
 18. Translation for Ǩԧ job laew jing jing
 19. Translation for 704
 20. Translation for 紹ӵ khor chet num dtaa
 21. Translation for (krai)
 22. Translation for ɹФ... khor thot na ka...khor thot
 23. Translation for Ҿѹ gompapan
 24. Translation for ѡ ter mai ruk
 25. How to translate songs
 26. Song 358 - translate thai song into english
 27. Song 355 - translate thai song into english
 28. Song 359 - translate thai song into english
 29. Translation for "nam nao..ngao jan" by Bangkaew from the album ç¹.
 30. Song 362 - translate thai song into english
 31. Song 363 - translate thai song into english
 32. Song 364 - translate thai song into english
 33. Song 365 - translate thai song into english
 34. Song 366 - translate thai song into english
 35. Song 369 - translate thai song into english
 36. Song 372 - translate thai song into english
 37. Song 373 - translate thai song into english
 38. Translation of vit's luer khor
 39. "mai kaeng ying pae" from the album volume 1 by bi
 40. leuak bpen kon tee ruk ter - Ann Thitima Pratoomtip
 41. paa-saa gaai - Potato
 42. nam dtem kaew - Endorphine
 43. job jon wan nee - Bodyslam
 44. mai lor kor faen - Taxi
 45. Song 481 - translate thai song into english
 46. Song 482 "dek naew" - translate thai song into english
 47. Song 483 "Bounce" - translate thai song into english
 48. ror (neung kon tee chan fan) - Kook
 49. sing tee chun bpen - Ebola
 50. dta lok dee - Golf Mike
 51. Requests for translations
 52. Posting Translations and Other Rules
 53. saen dee - Laem
 54. mae waa - Sek Loso
 55. jon kwaa wan nan - Lydia
 56. het pon kong kon laai jai - I-Babie
 57. roh dtee - Chocolate Kit
 58. I Think I (Thai Version) - Katareeya English
 59. neung nai laan - Sniper
 60. hai jai bpen ter - Four-Mod
 61. pom mai yaak pae - I-Zax
 62. mai sia chaat gert - Sniper
 63. cheua chun - Aof AF2
 64. yaak dai yin siang ter - Pu Anchalee
 65. Playgirl - Lipta
 66. duay kwaam kit teung - Drama Stream
 67. Rak Mai Yoam Plian Plaeng (ÃÑ¡ä?èÂ?? »ÅÕè¹á»Å§) - Tik Shiro (µÔê¡ ªÕâÃè)
 68. Labanoon- bpa dti tin
 69. Guess who got his t-shirt signed by Sek!
 70. What thai song is this lyric from?
 71. 㨪Òæ (Jai Chaa Chaa) By Kal
 72. ½×¹ (Feun) By Lipta
 73. ÊÕ§Ê?·é?¹ (Sieng Sa Teon) By Sasikarn
 74. ¸?¤×?Êèǹ·Õè¢Ò´ (Tur Keu Suan Tee Kaad) By Mos
 75. Translation - ?ÂèÒ·ÓãËé¿éÒ¼Ô´ËÇѧ Endorphine
 76. MAI CHAI HANUMAN - Taxi
 77. Translation of ҡѹ by Mars and Venus
 78. Translation of ËÃ×?á¤è¢Óæ by Peck Palichoke
 79. Translation of ¢?º¤Ø³·ÕèÃÑ¡¡Ñ¹ by Potato
 80. Translation of "I'm sorry" by A.B.Normal
 81. Translation of ä?è ?ÂÒ¡ ·ÓãËé ÅӺҡ㨠by budokan
 82. Translation of "waang meu bon baa naam dtaa gor lai" #605
 83. Song 616 "yoot mai daai...kaat jai" - translate thai song into english
 84. Song 615 "jai nak-leng" - translate thai song into english
 85. Song 613 "ga-roo-naa poot dang-dang" - translate thai song into english
 86. Loso - Teh yang thai
 87. Bird&sek - Kob Jai Jing Jing
 88. Bird&Sek Suay Mai Greng Jai Krai
 89. Song 626 "ni-taan hing-hoi" - translate thai song into english
 90. Song 625 "yaa beua kam waa sia jai" - translate thai song into english
 91. Song 624 "guay-dtieow naa sai gap jai sohm-sohm" - translate thai song into english
 92. Song 623 "yaa-goo-saa " - translate thai song into english
 93. Song 622 "bplian gan mai" - translate thai song into english
 94. Song 621 "kwaam jep bpuat" - translate thai song into english
 95. Song 620 "Tick Tock" - translate thai song into english
 96. Song 618 "peua daao duang nan" - translate thai song into english
 97. Song 617 "peua ter kon dieow" - translate thai song into english
 98. Song 612 "So Sad" - translate thai song into english
 99. Song 611 "we-la" - translate thai song into english
 100. Song 609 "soot taai gor peuan gan" - translate thai song into english
 101. Song 608 "bpai naa rak glai-glai noi" - translate thai song into english
 102. Song 607 "yaak bok ter leua gern" - translate thai song into english
 103. Song 603 "ja mee baang mai" - translate thai song into english
 104. Song 602 "kon jai ngaai" - translate thai song into english
 105. Song 599 "click kik kik" - translate thai song into english
 106. Song 598 "mai deuat ron" - translate thai song into english
 107. Song 597 "Love Love" - translate thai song into english
 108. Song 596 "I'm Sorry" - translate thai song into english
 109. Song 595 "lam yong" - translate thai song into english
 110. Song 594 "yaak tam boon kaang ter" - translate thai song into english
 111. Song 593 "bpleuang hua jai" - translate thai song into english
 112. Song 592 "kon kon dieow gan" - translate thai song into english
 113. Song 590 "raai gor rak" - translate thai song into english
 114. Song 589 "yaa glai gan loie" - translate thai song into english
 115. Song 588 "guan jai chan tee" - translate thai song into english
 116. Song 587 "peun tee lek lek" - translate thai song into english
 117. Song 585 "dtong ter tao nan" - translate thai song into english
 118. Song 584 "yom kon mai mai daai" - translate thai song into english
 119. Song 583 "poo raai kon mai" - translate thai song into english
 120. Song 582 "meu saai tee waang bplao" - translate thai song into english
 121. Song 581 "ja rong hai gap krai" - translate thai song into english
 122. Song 580 "rak sa yaang" - translate thai song into english
 123. Song 579 "Go" - translate thai song into english
 124. Song 577 "You know I do" - translate thai song into english
 125. Song 576 "meuan mai kae" - translate thai song into english
 126. Song 570 "koie dtua" - translate thai song into english
 127. Song 566 "Slow Motion" - translate thai song into english
 128. Song 565 "kae nai tee riak waa rak kan" - translate thai song into english
 129. Song 563 "keun nan (chan mai cheua waa..." - translate thai song into english
 130. Song 562 "kon tee kit teung" - translate thai song into english
 131. Song 560 "sak reuang daai mai" - translate thai song into english
 132. Song 572 "kon tee ror yoo" - translate thai song into english
 133. Song 567 "nuat" - translate thai song into english
 134. Song 569 "Fire" - translate thai song into english
 135. Translate ˹...My Love into English Please
 136. Song #643 by Basher
 137. Song 647 ͹ ("Ann") Sek Loso - Black&White
 138. Translation of Song#636 - yoot dai mai
 139. Song 642 - "yaa ron dtua" by M Auttapon
 140. Sek loso - 14 eek krung (black&white)
 141. Song 633 "Ooh" by Palmy
 142. Song 637 - "mai tor" by Palapol.
 143. Song 656 - "daai-mai...taa chan ja bork-waa rak ter"
 144. Song 668 - " glap maa daai mai" by Ice
 145. Stam - sa la puk jai
 146. Song 663 - "tao-rai gor ao" by Senahoy
 147. Song 667 - "pae glaang keun" by Pub Potato
 148. Song 665 - "faa saap" by So Cool
 149. Song 659 - "tiang gan tam-mai" by Bird Thongchai
 150. Song 658 - "chai chan reu bplao" from the album Inside by Kala.
 151. Song 695 - "mai dtong roo waa rao kop gan baep nai" by Da Endorphine
 152. halp me plzzzz
 153. Can someone translate this?
 154. Song713 : reudoo tee dtaek dtaang (Boyd)
 155. - Pamela Bowden
 156. Song 693 - "kon beuang-lang" by M Auttapon
 157. "kor-aang" (excuses) by Boy Peacemaker
 158. Song 627 "faen pler" - translate thai song into english
 159. Song 628 "jai yen" - translate thai song into english
 160. Song 629 "yom jai" - translate thai song into english
 161. Song 630 "bplian jai noi daai mai" - translate thai song into english
 162. Song 632 "mai seu" - translate thai song into english
 163. Song 634 "roi yim" - translate thai song into english
 164. Song 635 "dieow her" - translate thai song into english
 165. Song 638 "huang pror huang" - translate thai song into english
 166. Song 639 "maa rak tam-mai dton nee" - translate thai song into english
 167. Song 640 "pror keuang chan" - translate thai song into english
 168. Song 641 "tiang keun" - translate thai song into english
 169. Song 644 "lam pang" - translate thai song into english
 170. Song 645 "song kae nee" - translate thai song into english
 171. Song 646 "mai koie" - translate thai song into english
 172. Song 648 "kam taam tee dtong dtop" - translate thai song into english
 173. Song 650 "Destiny" - translate thai song into english
 174. Song 651 "kon kon nee ja mai bpai jaak ter" - translate thai song into english
 175. Song 652 "tee derm" - translate thai song into english
 176. Song 653 "kam taam ngoh ngoh" - translate thai song into english
 177. Song 649 "kor rong" - translate thai song into english
 178. Song 654 "kwaam leo mai mee kwaam dee mai-bpraa god" - translate song into english
 179. Song 655 "Showtime" - translate thai song into english
 180. Song 657 "daao ma-haa lai" - translate thai song into english
 181. Song 661 "kaat jai" - translate thai song into english
 182. Song 664 "song saam naa tee" - translate thai song into english
 183. Song 724 - "ying raai gor ying rak" by Pett Pachara Poonsawat.
 184. Song 716 - "naa-nah" by Bird
 185. Song 730 - yaa hak-lang by Fahrenheit
 186. Song 694 - la laa la lang by Fahrenheit
 187. Song 725 - "kor aang" by Peacemaker.
 188. Song 525 " saak oi " by So Cool
 189. Song 749 - "yoo yaang ngao-ngao" by Peacemaker
 190. Song 731 - "I Need Somebody" by Bie
 191. Need help translating a song!! Chorus goes Yunana?
 192. Happy Birthday by G-JR
 193. Song 740 - Neko Jump - Phoo
 194. Song 773 - "keun kaam bpee" by Endorphine.
 195. Song 760 - "kon long taang" by Big Ass
 196. pakwarn
 197. Song 705/709/710/712 by DanD
 198. ˹, "oh la nor" - My Love, translations
 199. "kwaam-song-jam" by Amp Saowaluk
 200. Song 772 - "kop-koon ... yang noi bpai" by Golf & Mike
 201. "kian teung kon bon faa" by Ping.
 202. "jai sa-laai" by Mai Charoenpura
 203. "kâe sia-jai mâi por" by Amp Saowaluk
 204. "ying glai ying jeb" by Inca
 205. Song 787 - "kon glaang" by Potato
 206. Song 795/794/793/791 by tirnanog
 207. Song 794 - "rak ter" by Tor Saksit
 208. Song 727 - "bplian" by ETC
 209. Song 783 by magnoy
 210. Song 681 - "ja rak hai ter leum" by I..Nam
 211. Song 789 ETC - ter keu krai
 212. song 688 by Samgan
 213. Song 790
 214. Song 761 Aroma of love
 215. Song 777 naam kaeng gap fai
 216. song 415 - dai mai by Tor Saksit
 217. Song 640
 218. Song 797
 219. Song 722 poo chaai mai bpen peuan gap poo ying
 220. Song 788 - "prom-li-kit" by Big Ass
 221. Song 802 - " bplae-waa yang haai-jai" by Punch
 222. lyrics needed...please
 223. Song 797 - " kam kor soot-taai" by Da Endorphine
 224. Oops ... I'm wrongly credited
 225. Song 810 - "mai dtong bok laew waa ter rak chan" by Golf Mike.
 226. Translation for "bploi chan" by Retrospect
 227. Translation for "duay kwarm dtem jai" by Peacemaker
 228. Translation for "chee-wit tee kard tur" by Potato
 229. Song 357 : Penguin Villa's Acrophobia
 230. Song 367 : Doobadoo's Sukhumvit
 231. Translation for "jai so-so" by I..Nam
 232. Translation for "kae roo waa tum peua krai" by I..Nam
 233. Translation for "kae roo waa tum peua krai" by I..Nam
 234. Translation for "mee gun dta-lod pai" by Amary
 235. Help me somebody !!!
 236. Song 368 : Penguin Villa's "kon"
 237. Song 381 : Film's "Say Hi!"
 238. Song 767 : Mali's "lerk"
 239. Translation required for ETC!
 240. Translation for "Ji Jah" by Silly Fools......
 241. Song 827 : marsha's suan neung kong chan
 242. Why is this new forum created?
 243. Song 823 - "huang" by Parn
 244. Song 828 : Potato's "nee lae kwaam sia jai"
 245. Loso and Bird- naan tow rai gaw raw- transletion
 246. Translation of 'ѺѺ' by G-JR ^_^
 247. need help for this song ..please
 248. "" - Golf-Mike ^_^
 249. Translation of "Դ֧ͷء " by Calories Blah Blah ^_^
 250. Translation of "Sexy Girl" by Golf-Mike :)