Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  Join Date
  Sep 2002
  Location
  Paknam, Samut Prakan, Thailand
  Posts
  1,749
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  thumbs up

  มรดกทางสายน้ำ

  วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีต ตั้งแต่การปลูกเรือนใกล้แม่น้ำเพื่อการใช้สอยประจำวั น การเพาะปลูก รวมถึงการสัญจรและค้าขาย โดยใช้เรือเป็นพาหนะจึงก่อเกิดขนบธรรมเนียมหลากหลายต ามสายน้ำในแผ่นดินนี้

  ช่วงเทศกาลทอดกฐินอันเป็นฤดูน้ำหลากหลังร่วมแรงร่วมใ จกับงานศาสนกิจแล้ว ก็จะมีการเล่นเรือเพลง และลงท้ายด้วยการแข่งเรือที่สนุกสนานในการแข่งเรือพา ยก็คือเรือยาวเพราะต้องอาศัยคนจำนวนมากในการพาย และต้องมีความสามัคคีในการพายจ้ำให้พร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เรือสู่เส้นชัยเร็วที่สุด

  ทุกวันนี้ประเพณีการแข่งเรือยาวมีอยู่เกือบทุกภาคของ ประเทศไทย และมีการพัฒนารูปแบบจากสภาพแข่งขันภายในหมู่บ้านหรือ ตำบลเดียวกัน ก็แปรเป็นสนามการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตร เมื่อถึงงานเทศกาลหลวงพ่อเพชร จะมีงานแข่งเรือประเพณีประจำปีในน่านน้ำบริเวณท่าเรื อวัดท่าหลวง ภายในงานจะมี กิจกรรมการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยู่หัว การแข่งเรือนานาชาติ การประกวดเรือสวยงาม การประกวดกองเชียร์เรือ การละเล่นพื้นเมือง

  เสียงโฆษกดังก้องทั่วท้องน้ำ เสียงกลองบอกจังหวะผสมเสียงเฮของเหล่านักพายเป็นภาพก ารแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจชวนให้ผู้คนเวียนแวะเข้าไ ปสัมผัสด้วยตาและหูของตนเอง แต่ก็ไม่ควรมองข้ามเหล่ากองเชียร์ที่ประดับประดาสีสั นให้กับสนามแข่งขันอย่างมีชีวิตชีวาและทันทีที่เสียง โฆษกประกาศผลการแข่งขันสิ้นสุดลง เสียงโห่ร้องไชโยจากผู้ชนะและบรรดากองเชียร์จะดังกึก ก้องแม่น้ำอีกครั้ง ภาพนี้จึงพิมพ์ประทับอยู่ในใจของผู้คนมานานวัน

  นี่คือมรดกทางสายน้ำ ประเพณีอันเก่าแก่คู่เทศกาลกฐิน ความสนุกสนานรื่นเริง พละกำลังและความสามัคคีของคนในหมู่บ้านท้องน้ำเดียวก ัน กับการสังสรรค์ผู้คนต่างถิ่นปีละครั้ง กลายมาเป็นประเพณีที่ดีงามของหลายจังหวัดที่ได้ร่วมอ นุรักษ์ไว้อย่างเต็มใจ
  Last edited by Tim; 07-07-07 at 12:28 AM. Reason: adjust font size
  Support the forum and chat rooms and buy computer software and books for learning Thai at www.BuyThaiBooks.com

 2. #2
  Join Date
  Sep 2002
  Posts
  6,014
  Thanks
  0
  Thanked 156 Times in 110 Posts
  Long Boat Racing
  Waterway Heritage

  Water and the lives of the Thai people have always been inextricably related. Throughout history, Thai people have built their homes and communities along rivers and canals, reflecting their dependence on waterways for cultivation, communications and trade. Boats have been used as a major vehicle, leading to the birth of diverse traditions associated with waterways.

  During the high-tide season when the Tot Kathin merit making is held, Thai villagers enjoy playing “Phleng Rua”, or boat song, and gather for this song game comprising an exchange of impromptu verses sung in a courting dialogue.
  Boat racing is another exciting spectacle which takes place during the high-tide season in September and October Long boat races are very popular and they require the participation of large numbers of crew to help in rowing at a rapid pace to reach the finish line.

  Long boat racing takes place in almost all parts of Thailand. It has developed from a small-scale race at villager or sub-district level to a large scale one. It is in Phichit Province in the North that the vitality and carnival atmosphere of the races is best seen. The Phichit boat race is held annually around the Wat Tha Luang pier, with the winner’s cup donated by His Majesty The King. The event features international boat races, a contest of beautiful boats, a contest of cheer teams, and folk performances.

  The long boat races are described excitedly through loudspeakers. The sounds of drums and crew members are heard all over the waterway. It is an exciting event for visitors and locals alike. Not to be ignored are the colorful cheer teams who add liveliness to the races. As soon as the emcee announces the end of the race, a great roar of cheering goes up from the winners and the spectators. This impressive picture leaves a lasting memory on the visitors.

  Boat racing is a waterway heritage passed on from the old days. It boosts the unity of the people sharing the same waterway and brings together people from different localities for then annual cultural event. Boat racing is held in many provinces which are eager to conserve the tradition for younger generations.

 3. #3
  Join Date
  Mar 2003
  Location
  Germany
  Posts
  425
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Just trying to work me through this text and maybe my vocabulary list could be helpful -

  สาย
  [numerical classifier for roads, strings, wires, rivers, and other stringy things
  2. late, delayed
  3. wire, line, phone "line" (call or wire), rope, string, strap

  ผูกพัน
  to have a relationship with, to be tied to, to be attached to, to be in love with

  มรดก
  estate, fortune, inheritance, legacy, bequest, heritage

  แต่
  but, even, however
  2. since, from (time)

  อดีต
  the past, times gone by, former

  ปลูกเรือน
  build a house

  ใกล้
  near, close

  เพาะปลูก
  to practice agriculture, to grow plants, to cultivate, to farm

  รวมถึง
  include; comprise; embrace

  สัญจร
  travel; roam; go; journey; tour; voyage; wander

  ค้าขาย
  trade; buy and sell; do business; deal; transact; barter; vend; commerce; exchange

  พาหนะ
  vehicle, carrier, transport

  จึง
  then; therefore; consequently; accordingly

  ก่อ
  to start, instigate, commence, originate, begin to build, construct

  ขนบธรรมเนียม
  customs, tradition, practice


  หลากหลาย
  various; several; a lot of; many; diversified; miscellaneous; numerous

  ตาม
  follow, along, around
  2. according to
  3. to fetch (someone); to send for (someone)

  แผ่นดิน
  a plot of land, ground, earth

  ช่วง
  portion, section, part, interval, distance, span
  2. bright, shining, luminous

  เทศกาล
  the time and location for a religious festival, a holiday season

  ทอดกฐิน
  present robes to monks at the end of Buddhist Lent; hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests

  ทอดกฐิน
  a certain annual royal ceremony

  ฤดู
  [climate, weather] season
  2. a period of time in commerce or agriculture

  หลาก
  overflow; flood
  2. various; different

  หลัง
  after; past
  2. back
  3. dwelling; house
  4. next; after; later

  ร่วมแรง
  physically help

  ร่วมใจ
  come together; be united in mind; share a person's mind or views; be unanimous in opinion or decision

  ศาสนา saa sa naaM
  religion

  กิจ
  errand, duty, work, routine, affair, business

  ลงท้าย
  end up; end
  2. finally; at last

  พาย
  [transliterally, "pie"] (the pastry)
  2. to row, to paddle
  3. a paddle

  ต้อง
  [used with another verb] must, to have to perform a duty, to be required

  สามัคคี
  union, unity, unison, accord, accordance, concord, agreement, unanimity, uniformity, harmony, cooperation
  2. to be united, harmonious, to hold on to one another in unison

  จ้ำ
  bruise; contusion
  2.speed up; hasten; hurry up

  พร้อมเพรียง
  all together; completely; in unison; in harmony

  สู่
  share; partake; distribute
  2. to; toward
  3. visit; call on; drop in on; stop by; look someone up

  เส้น
  line
  2. nerve; nerve vessel
  3. numerative noun of road, long thing
  4. unit of length equal to 40 metres

  ชัย
  victory, triumph

  ประเพณี
  custom, customs, tradition, convention, rule, set pattern

  ภาค
  section, portion, part [I, II, III, etc., of a movie or novel], region, division, side, segment, share, period, time

  พัฒนา
  develop

  รูปแบบ
  type, feature, characteristic, form

  สภาพ
  state, condition; case

  แข่งขัน
  race; contest; compete; contend

  ภายใน
  inside, interior
  2. within
  3. internal

  หมู่บ้าน
  village

  เดียวกัน
  same

  แปร
  change; shift; alter; transform; vary; become; turn into

  ใหญ่ขึ้น
  to increase, to become bigger in size or volume

  โดยเฉพาะ
  specially; especially; particularly; specifically

  พิจิตร
  Phichit, a province in northern Thailand

  ถึง
  to reach, arrive at, attain, get to
  2. till, up to, towards, about, as far as
  3. even if..., although...

  [a word placed in front of a verb to show consequence]
  ทำไมถึงต้องเป็นเรา!

  เทศกาล
  the time and location for a religious festival, a holiday season

  หลวงพ่อ
  honorific for high ranking monk

  เพชร
  diamond

  ประจำปี
  yearly, annually

  น่าน
  Nan, a province in northern Thailand

  น้ำ
  water, fluid, liquid

  บริเวณ
  area, vicinity, zone, precinct, surroundings

  ท่าเรือวัดท่าหลวง
  Tha Luang Pier

  กิจกรรม
  activity

  ชิง
  to snatch away, to wrest away from, to contest or compete for, to vie

  ถ้วย
  cup

  หัว
  [numerical classifier for head-like objects
  2. head

  นานา
  assorted, miscellaneous, of all forms, including all varieties
  [prefix meaning] "inter-"
  miscellaneously

  ชาติ
  national, of a nation, race, of a country
  2. nation, country
  3. birth

  ประกวด
  to compete, to contest


  เชียร์
  to cheer

  ละเล่น
  to play

  พื้นเมือง
  folk, local, indigenous, native

  โฆษก
  announcer; communicator; broadcaster; spokesman

  ดัง
  loud, noisy
  2. nostril of the nose
  3. such as, like, similar to, as
  4. famed, famous, well-known, renowned

  ก้อง
  echo; resound; reverberate

  ทั่ว
  over
  2. thoroughly; in all place; everywhere; throughout; overall; completely

  ท้องน้ำ
  water area

  กลอง
  drum

  บอก
  advise; suggest; recommend; teach
  2. describe; tell; narrate; refer to
  3. indicate; point to; point towards; foreshadow; be a sign of

  จังหวะ
  rhythm, time, beat, a rhythmic beat

  ผสม
  combine, mix

  เฮ
  flock; swarm; crowd; throng
  2. Hurray; Hooray

  ของ
  possession, belonging, thing, goods, item, stuff
  2.of, belonging to, that or those of, [a word used with a pronoun to indicate possesion, as in "Joe's truck"]

  เหล่า
  of things or items] a group, [numerical classifier for group]

  ภาพ
  image, picture, drawing, vision,
  2. existence, state, being, the "-dom" suffix
  3. a view, a scenic background

  ตื่นเต้น
  excited, to become excited or thrilled

  เร้าใจ
  excitedly; enthusiastically
  2. stimulating; arousing; encouraging

  ชวน
  persuade; induce

  ผู้คน
  an individual, a person, folk, people

  เวียน
  to go in a circle, to revolve, to circle, to come around, to whirl, to gyrate, to rotate, to make a revolution around

  แวะ
  stopover, stop; call at; call on; drop in; break the journey

  สัมผัส
  feel, touch, contact, experience
  2. to rhyme
  3. a rhyme

  ตา
  1.maternal grandfather; grandfather
  2. eye
  3. knot; bud
  4. time; turn; moment
  5. mesh; netting; grid

  ตน
  self, person, man, oneself

  ตนเอง
  oneself; self

  ควร
  [auxiliary verb indicating] should, ought, must

  มองข้าม
  overlook; disregard; ignore; neglect; skip

  ประดับ
  adorn, decorate, bedeck
  ประดับประดา
  decorate; adorn; embellish; furnish; ornament; bedeck; trim; garnish; festoon

  สีสัน
  colour

  ชีวิตชีวา
  animated, lively

  ทันที
  suddenly, at once, immediately


  ประกาศ
  to announce, to proclaim, to declare, to notify, to publish

  ผล
  fruit
  2. effect, result, consequence, outcome, product of, impact

  สิ้นสุด
  be ruined; be finished; be overthrown
  2. end; come to an end; terminate; be over
  3. end; finish; stop

  ชนะ
  conquer, defeat, beat, win

  บรรดา
  all, in general

  กึก
  suddenly; abruptly; precipitately; headlong; impetuously

  พิมพ์
  to print, type, importing, make an impression of
  2. mold, type (used in printing), model

  ประทับ
  affix; imprint; stamp; press
  2. reside; stay; dwell; abide; live; rest
  3. sit

  มรดก
  estate, fortune, inheritance, legacy, bequest, heritage

  คู่
  [numerical classifier for pairs, games
  2.pair, couple, mate, partner
  3. even, coupled, double

  กฐิน
  Kathin; religious ceremony of presenting robes to the Buddhist monks

  รื่นเริง
  be joyful; be jubilant; be jolly; be hilarious; be merry; be mirthful
  2. joyful; jolly; cheerful; jovial; hilarious; enjoyable

  พละกำลัง
  (energy, force strength, power, vigor)

  สังสรรค์
  to converse, mingle, mix, blend, combine, intermingle, interweave, join, merge, unite; associate, consort, fraternize, hang about or around, hobnob, rub shoulders (informal), socialize

  ถิ่น
  home, hometown, location, domain, domicile, abode, habitation, country, district, region

  กลาย
  change to; turn into; transform into; become
  2. last; previous; prior; preceding; foregoing; before

  อนุรักษ์
  to take care of, conserve, preserve; to guard
  2. conservative

  อย่าง
  method; way; means
  2. severely; extremely; seriously; comprehensively; greatly
  3. type; kind; sort

  เต็มใจ
  be willing to; like

 4. #4
  Join Date
  Sep 2002
  Posts
  6,014
  Thanks
  0
  Thanked 156 Times in 110 Posts
  Thanks, very useful.

 5. #5
  Join Date
  Mar 2003
  Location
  Korat, Thailand
  Posts
  1,200
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Quote Originally Posted by [b
  Quote[/b] ]ศาสนา saa sa naaM
  religion
  ศาสนา is pronounced "saat sa naa", krup !

 6. #6
  Join Date
  Mar 2004
  Location
  Saint Paul, Minnesota, USA
  Posts
  1,467
  Thanks
  12
  Thanked 340 Times in 115 Posts

  Re: Long boat racing (story in Thai/English)

  I just came across this story with English translation and vocabulary, and am responding to knock it up to the top. All it needs now is for someone to make a sound file in the Spoken Thai section so we have audio for it as well.

 7. #7
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  North Carolina
  Posts
  1,473
  Thanks
  7
  Thanked 8 Times in 5 Posts

  Re: Long boat racing (story in Thai/English)

  Quote Originally Posted by shuba View Post
  I just came across this story with English translation and vocabulary, and am responding to knock it up to the top. All it needs now is for someone to make a sound file in the Spoken Thai section so we have audio for it as well.
  Perhaps I'll work on that, Shuba! Thanks for the suggestion.

  DogoDon

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •