§ѹ "tiang gan tam-mai" "Why quarrel?"

This song is called "tiang gan tam-mai" by Bird Thongchai from his latest album "Thongchai Village"

ҧ Ҩ ѹͧ ҧ Ҩ
baang way-laa àat bèua gan eng baang way-laa àat chái aa-rom
Sometimes you maybe bored with me, sometimes you may throw temper;
ҧ Ҩ Դ ͧ ˭
baang way-laa àat gèrt bpen rêuang yài
Sometimes it may grow into a big issue.
ҧ ҡ ٧ ҧ Ҩ Թ
baang way-laa mâi yàak joong meu baang way-laa àat rêrm chin chaa
Sometimes you don't want to hold my hand, sometimes you may start to be indifferent;
Դ ç˹ ...
láe mâi róo wâa krai pit dtrong nai ...
And I don't know who had gone wrong and where.

Ҩ ø ѹ ҧ ѡ˹
àat jà gròht gan dâai bòi mâi dâai yòo kon-lá kâang sàk nòi
You maybe angry with me often; I can't have others beside me at all;
ѧ ѹ ...
rao yang mee gan yòo jam dâai mai ...
We're still together, can you remember that?
͹ § ѹ ᷺᷺ ѧ ҧ ....
mêua dton tiang gan tâep bpen tâep dtaai yang kong yòo kâang ter ....
When we quarrelled, almost to death, I still remains besides you...

* ѡ ˹ ءѹ ҹ ҹ ͧ ҡ
* mâi mee rák nai têe dee tóok wan yîng naan yîng pàan rêuang raao mâak maai
* There's no love anywhere that's good everyday. The longer it is, the more issues it had to go through;
ͺ ͧ ѡ ͧ ԧ
kâo maa tót sòp kâo maa long jai wâa kwaam rák kong krai gràeng jing
Issues that came to scrutinise, came to to test one's feelings, as to whether one's love is solid and true.
ҡ ¹ Ԫ ʹ ҡ ҹ ء
hàak rao rian-róo wi-chaa òt ton hàak rao pàan pón yôm dâai tóok sing
If we'd learnt the subject of endurance, if we can surmont and accept everything;
ҡ ѡ ԧ ء ѹ 蹤 ....
hàak rao mân-jai wâa rák rao jing tóok sìng man gôr mân-kong ....
If we're confident that our love is true, then everything would be secured ...

ᵡҧ ҧ Ѵ ѹ
mee aa-rom dtàek dtàang baang tee mee à-rai kàt-yáeng gan bpai
We have temper that differs occassionally; we have whatever conflicts with each other;
͹ѹ
jà hâi meuan-gan loie kong mâi-châi
We'll let it be like it's probably isn't there.
¹ ͧ ͡ ѹͧ
rao bpen rao mâi bplian dtua eng rao bpen kon têe lêuak gan eng
We being ourselves, we won't change ourselves, we being the ones that each of us had chosen.
ѹ ԧ
chan mâi-róo wâa ter wâa jing mai
I don't know that you would say that's true.

Ҩ ø ѹ Ѻ Դ ˹
àat jà gròht gan dâai bòi gôr kâe bpràp kon-lá nít lá nòi
You maybe angry with me often, then just penalize me a little.
ѧ ѹ ...
rao yang mee gan yòo jam dâai mai ...
We're still together, can you remember that?
ѹѡ ...
tâa ter nán leum wâa ter mee krai gôr jam wái chan rák ter ...
If you had forgotten that you had who, then remember that I love you ...

( *)
( sám *)
(repeat *)

ҡ ѹѡ ....
hàak ter nán leum wâa ter mee krai gôr jam wái chan rák ter ....
If you had forgotten that you had who, then remember that I love you ...