น้า..นา...

This song is called "naa naa" from the album Village by Bird Thongchai.

--------------------------------------------------------------------------------

อาจจะเป็นแค่คำคำหนึ่ง อาจเป็นคำอะไรซักอย่าง
art-ja bpen kae kam kam neung jaak bpen kam a-raai sak-yaang
Probably being just a word, that's derived from any other type of words.
อาจจะเห็นว่าไม่สำคัญเท่าไร ก็เพียงแค่คำธรรมดา
art-ja hen waa mai sam-kan tao-rai gor piang kae kam tam-ma-da
Probably seems to be unimportant at all, it's also just only an ordinary word.
อาจเป็นคำไม่มีน้ำหนัก ไม่ใช่คำชนะประกวด
art bpen kam mai-mee nam-nak mai-chai kam cha-na bpra-gwod
Probably being a word without essence, not a word that wins contests.
ไม่ใช่คำที่แปลว่าโชคดี ไม่ใช่คำที่ฟังแล้วร่ำรวย
mai-chai kam tee bplae waa chok-dee mai-chai kam tee fang laew ram-ruay
Not a word that translates into good-luck, not a word that after been heard, one would be enriched.

*จากคำคำนึง จากคนคนนึง จากใจที่เอาใจใส่
* jaak kam kam neung jaak kon kon neung jaak jai tee ao-jai-sai
* From one word, from one person, from the heart that's interested in you.
จะบอกให้ใจดวงนั้นของเธอให้เข้าใจ
ja bork hai jai duang nan kong ter hai kao-jai
Will say it to let that heart of yours understands.
จะย้ำซ้ำอย่างนั้นแล้วก็ย้อนมาอีก
ja yam sam yaang-nan laew gor yon-maa eek
Will repeat it like that and then would also return to say it again.
จะยูเทิร์นอีกทีแล้วก็วนมาใหม่
ja u-turn eek-tee laew gor won maa mai
Will U-turn again and then would also go in a circle anew.
จะบอกเธออยู่อย่างนี้ไม่มีวัน หมดจากใจดวงนี้ไม่มีหยุด
ja bork ter yoo yaang-nee mai-mee wan mot jaak jai duang nee mai-mee yoot
Will tell you like this, never a day will it end from this heart, it'll never cease.
บอกจากปากคนนี้มันเรื่อยไป
bork jaak bpaak kon nee man reuay-bpai
Spoken from the mouth of this person continuously;
จะพูดอีก จะพูดอีก จะพูดอีก จะบอกว่าน้านา..
ja pood eek ja pood eek ja pood eek ja bork waa naa-nah
Will say again, will say again, will say again, will tell you "naa-nah".

อาจเป็นคำไม่มีน้ำหนัก หนักกว่าลมหายใจนิดหน่อย
art-bpen kam mai-mee nam-nak nak gwaa lom-hai-jai nit-noy
Probably being a word without essence, it's a little more than breathing.
ก็มัน build และ burn มาจากใจ จากข้างในหัวใจเขาเตือนมา
gor nan build lae burn maa-jaak jai jaak karng-nai hua-jai kao dteaun-maa
It also build and burn from the heart, from within the heart that she reminds me of.

(ซ้ำ *)
(sam * )
(repeat * )

จากใจใจหนึ่ง จากคนๆหนึ่ง จะยอมรับความเจ็บปวด
jaak jai jai-neung jaak kon kon neung ja yom-rap kwaam-jep-bpuat
From one heart, from one person, that would accept the pain.
หากคำนิยาม คำนี้อึมครึม และคลุมเครือ
hark kam-ni-yaam kam nee eum-kreum lae kloom-kreu
If by defination, this word is nondescript and ambiguous.
ถ้าแม้เธอไม่รับมันก็ชัวร์ว่าเจ็บ ถ้าเธอไม่ใส่ใจมันก็ชัวร์ว่าปวด
taa mae ter mai rap man gor sure waa jep taa ter mai sai-jai man gor sure waa bpuat
If you don't accept it, it's sure to be painful; if you're not interested, it's sure to hurt.
อาจจะเจ็บแค่ไหน ก็ต้องยอม ปวดยังไงไม่ท้อจะสู้ต่อ
art-ja jep kae-nai gor dtong yom bpuat yang-ngai mai-tor ja soo-dtor
Would be however painful, I would also accept; however it hurts, I would not be discouraged and will strive on.
จะบอกความจริงอันนี้มันเรื่อยไป
ja bork kwaam-jing an-nee man reuay-bpai
Will say this piece of truth continuously,
จะพูดอีก จะพูดอีก จะบอกว่าน้านา..
ja pood eek ja pood eek ja bork waa naa-nah ..
Will say again, will say again, will tell you "naa-nah" ..

น้า..น้า..ฮา จะบอกว่ารักเธอ
naa .. naa .. eh ja bork-waa rak ter
naa .. naa .. eh Will tell you that I love you.
น้า..น้า..นา ฮู้...รักเธอ น้า..นา...รักเธอ
naa .. naa .. nah hoo ... rak ter naa..nah... rak ter.
naa .. naa .. nah hoo ... Love you, naa .. nah ... love you.