คืนข้ามปี
This song is called "keun kaam bpee" by Endorphine.

มองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน
mong way-laa gor geuap tiang keun
Looking at the time, it's almost midnight.
สิ้นคืนนี้ ก็เป็นเวลาของปีใหม่
sin keun nee gor bpen way-laa kong bpee mai
By the end of tonight it would be a new year.
มองทางใดมีแต่แสงไฟ
mong taang dai mee dtae saeng fai
Whichever way I look, there would be but lights.
สวยเพียงไหน หัวใจก็จำได้เลือนลาง
suay piang nai hua jai gor jam daai leuan-laang
However beautiful they are, my heart would only be able to remember them vaguely.

* มีเพลงเปิดดัง มีผู้คนรอบกาย หัวใจก็ยังเงียบงัน
mee pleng bpert dang mee poo-kon rop gaai hua jai gor yang ngiap ngan
With songs blaring loudly, with crowd surrounding me, yet my heart is still silent.

** อยากมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษ
yaak mee kon pi-set yoo nai keun pi-set
I wish to have someone special during this special night.
คืนสำคัญอีกคืน ที่ต้องอยู่อย่างเหงาใจ
keun sam-kan eek keun tee dtong yoo yaang ngao jai
An important night, but yet another night that I had to be alone.
อยากมีคนพิเศษ จับมือกันข้ามผ่าน
yaak mee kon pi-set jap meu gan kaam paan
I wish to have someone special to hold my hand to pass this night.
คืนสำคัญอีกคืน ที่ความเหงาคืบคลาน...หัวใจ
keun sam-kan eek keun tee kwaam ngao keup klaan ... hua jai
An important night, but yet another night when loneliness slowly creeps into my heart.


รอเวลาจะผ่าน ข้ามปี
ror way-laa ja paan kaam bpee
I waited for this moment to cross over to the new year.
ข้ามคืนนี้ เหมือนเดิมด้วยใจที่ว่างเปล่า
kaam keun nee meuan derm duay jai tee waang bplao
Yet I pass this night as before with an empty heart.
มองทางใดเจอแต่เรื่องราว
mong taang dai jer dtae reuang raao
Whichever way I look, I would but find stories
ของความรัก ของคนที่มาคู่เคียงกัน
kong kwaam rak kong kon tee maa koo kiang gan
Of love, of people who come together to be close with each other.

(ซ้ำ *, **)
(sam *, **)
(repeat *, **)

(ซ้ำ *, **)
(sam *, **)
(repeat *, **)