ได้แต่มองได้แต่คอยห้ามใจ
dai dtae mong dai dtae koi haam jai
Only able to look, only able to suppress my feelings
เหงาๆ เดียวดายไปตามประสา คนอย่างฉัน
ngao-ngao diao daai pai dtaam pra-saa kon yaang chan
Alone, in a lonely mode of life. A person like me
ไม่มีทางให้เธอมารักกัน
mai mee taang hai ter maa ruk gun
is impossible for you to love.
ฉันรู้ตัวดีว่าคนอย่างฉัน ยังอีกไกล
chan roo dtua dee waa kon yaang chan yung eek glai
I know it well that someone like me is still too distant (from you).

ก่อนจะนอนท่องไว้เสมอ
gorn ja norn tong wai sa-mer
Before I sleep, I always remind myself
ว่าฉันกับเธอเรามันต่างกัน
waa chan gub ter rao mun dtaang gun
that me and you, we're different.
ไม่ต้องฝันต้องเพ้อ ละเมอหลอกตัวเอง
mai dtong fun dtong peua la-mer lauk dtua eng
Don't have to dream or lie to myself when I sleep.

ฉันมันเป็นแค่เพียงคนใจช้ำช้ำ
chan mun pben kae piang kon jai chum-chum
I'm just only a person who's heart got bruised
มีแต่ใจดวงเดียวช้ำช้ำ เท่านั้น
mee dtae jai duang dieow chum-chum tao nun
having only just a heart that's bruised.
จะไปสำคัญอะไร ใครจะมารักฉัน
ja pai sum-kan a-rai krai ja maa ruk gun
What's there to assume that who's going to come and love me.
ต้องข่มใจตัวเองซ้ำๆ เอาไว้
dtong kom jai dtua eng sum-sum ow wai
Have to suppress my own heart inside repeatedly
ไม่มีค่าใดเพียงพอกับเธอ
mai mee kaa dai piang paw gub ter
( that I'm ) not worthy enough to be with you.

ทั้งที่รู้แต่ก็ยังเผลอใจ
tung tee roo dtae gaw yung pler jai
Although I know yet I'm still careless.
ไม่รู้ทำไมไม่มีเหตุผล ไม่เข้าใจ
mai roo tum mai mai mee het-pon mai kao jai
I don't know why, there's no reason, I don't understand
ต้องแอบรักแอบมีเธอเรื่อยไป
dtong aeb ruk aeb mee ter reuay pai
Have to secretly love and have you continuously,
ไม่กล้าระบายความจริงที่ฉัน มีต่อเธอ
mai glaa ra-baai kwarm jing tee chan mee dtor ter
dare not express the truth which I have towards you.

อย่าไปสำคัญตัวเองผิด
yaa pai sum-kan dtua eng pid
Don't assume that I'm wrong.
ถึงฉันทำดีสักเท่าไหร่
teung chan tum dee suk tao rai
Even though how much I've done
ก็ไม่โดนใจอยู่อย่างนั้น
gaw mai don jai yoo yaang nun
subsequently it doesn't please you that's all.
ไม่มีวันจะมีความหมาย
mai mee wan ja mee kwarm maai
There's never a day where it'll be meaningful.

ฉันมันเป็นแค่เพียงคนใจช้ำช้ำ
chan mun pben kae piang kon jai chum-chum
I'm just only a person who's heart got bruised
มีแต่ใจดวงเดียวช้ำช้ำ เท่านั้น
mee dtae jai duang dieow chum-chum tao nun
having only just a heart that's bruised.
จะไปสำคัญอะไร ใครจะมารักฉัน
ja pai sum-kan a-rai krai ja maa ruk gun
What's there to assume that who's going to come and love me.
ต้องข่มใจตัวเองซ้ำๆ เอาไว้
dtong kom jai dtua eng sum-sum ow wai
Have to suppress my own heart inside repeatedly
ไม่มีค่าใดเพียงพอกับเธอ
mai mee kaa dai piang paw gub ter
( that I'm ) not worthy enough to be with you...