Hi, I translated Klear's first album Stay Alive. I was wondering if anyone can help me out. Thai is my third language and I know I mistranslated some parts. If someone who is proficient in thai, please help me out.

Please don't hesitate to butcher my translations or wording.

I found the thai lyrics from Klear's website and used a thai2english translator to help me read thai script. I understand thai, but don't read thai.

Here are the lyrics....


Song: Hai (”Disappearance”)
Track 4


กลับมาที่ห้องเดิม เปิดเพลงซ้ำๆ เดิมๆ
glàp maa têe hông derm bpèrt pleng sám-sám derm
Return to our first room, turn on a song, listened repeatedly.

อยู่อย่างนั้น ภาพเราที่มีกัน ยังคงชัดเจน
yòo yàang nán pâap rao têe mee gan yang kong chát jen
Over there, the picture we took together still clearly there.

นั่งมองที่เตียงเก่า ยิ่งมองยิ่งเหงาจนใจเริ่มหวั่นไหว
nâng mong têe dtiang gào yîng mong yîng ngăo jon jai rêrm wàn wăi
I stare at our old bed, the more I look, the loner I feel.
I’m very anxious.

ขาดเธอข้างๆกาย ไม่มีแล้วใจ
kàat ter kâang-kâang gaai mâi mee láew jai
Because you’re not here beside me, I have no spirit.

หาย มัน เหงา จน แทบจะ ทนไม่ไหว
hăai man ngăo jon tâep jà ton mâi wăi
Disappearance, it’s unbearably lonely.

เมื่อ ฉัน และ เธอ ต้อง ไกล ความรัก ยัง เต็ม ใน ใจ
mêua chăn láe ter dtông glai kwaam rák yang dtem nai jai
When you and I experience distance when our love is full.

และ แม้ จะ นาน เพียงใด แต่ ฉัน ก็ ยัง จะ มี เพียง เธอ
láe máe jà naan piang dai dtàe chăn gôr yang jà mee piang ter
No matter how long, I will only have you.

เมื่อ ฉัน และ เธอ ต้อง ไกล ความเหงา มัน เต็ม ใน ใจ
mêua chăn láe ter dtông glai kwaam ngăo man dtem nai jai
When you and I experience loneliness in our hearts.

และ แม้ จะ นาน เพียงใด แต่ ฉัน ก็ ยัง จะ มี เพียง เธอ
láe máe jà naan piang dai dtàe chăn gôr yang jà mee piang ter
No matter how long, I will only have you.

หาย มัน เหงา จน แทบจะ ทนไม่ไหว
hăai man ngăo jon tâep jà ton mâi wăi
Disappearance, it’s unbearably lonely.

เมื่อ ฉัน และ เธอ ต้อง ไกล ความรัก ยัง เต็ม ใน ใจ
mêua chăn láe ter dtông glai kwaam rák yang dtem nai jai
When you and I experience distance when our love is full.

และ แม้ จะ นาน เพียงใด แต่ ฉัน ก็ ยัง จะ มี เพียง ใจ
láe máe jà naan piang dai dtàe chăn gôr yang jà mee piang jai
No matter how long, I will only have you.

หาย
hăai
Disappearance…

-------------------
Title:ขอสักคน aka Kau Suk Khon (”Ask one person”)
Track 1ถนนว่างเปล่า ไม่มีใคร
ta-non waang bplao mai mee krai
The road is empty

ผู้คนจากหาย ฉันยืนเดียวดาย
poo-kon jaak haai chan yeun dieow daai
Everyone vanishes, I’m here alone.

ฉันมองขึ้นไป ฟ้าเลือนหาย
chan mong keun bpai faa leuan haai
I look up at the sky. It vanishes.

สายลมหยุดพัด ฉันไม่เข้าใจ …
saai lom yoot pat chan mai kao jai …
The wind stop blowing. I don’t understand…

และ ( ต้อง ) ตื่นขึ้นมาเจอกับความจริงที่เหมือนกัน
lae ( dtong ) dteun keun maa jer gap kwaam jing tee meuan gan
I awake to discover the truth today

จะวันนี้หรือคืนไหน ก็ร้ายเหมือนในฝัน
ja wan nee reu keun nai gor raai meuan nai fan
that the world is bad as I dreamed it

ต้องอยู่เพียงคนเดียว อยู่อย่างนี้ไม่มีใคร
dtong yoo piang kon dieow yoo yaang nee mai mee krai
You have to be alone where there is nobody.

คือฝันร้ายท่ามกลางคนมากมาย
keu fan raai taam-glaang kon maak maai
Is the nightmare among many people.

ทุกวันที่ผ่าน ไม่ต่างกัน
took wan tee paan mai dtaang gan
Everyday that passes is no different.

ไม่ต่างจากฝัน ฉันยังเดียวดาย
mai dtaang jaak fan chan yang dieow daai
No change from my dream

ฉันมองรอบกาย ช่างวุ่นวาย
chan mong rop gaai chaang woon waai
I look all around; it’s chaotic.

ผู้คนหลากหลาย ฉันจึงเข้าใจ …
poo-kon laak laai chan jeung kao jai …
To everyone I ask you to understand.

ขอใครซักคนที่เข้าใจ … ให้วันเลวร้ายไม่นานเกินไป …
kor krai sak kon tee kao jai … hai wan leo raai mai naan gern bpai …
I ask for just one person understands…don’t let the evil last long.

ขอใครซักคนช่วยกอดไว้ … ให้คืนโหดร้ายได้จางหายไป …
kor krai sak kon chuay got wai … hai keun hoht raai daai jaang haai bpai …
I ask for just one person to help remember…to let the brutality fade away.

------------------
Title: ไม่อยากหายใจ aka mai yaak haai jai (”I don’t want to breath”)
Track 2


นับตั้งแต่วันที่เธอได้จากไป
nap dtang dtae wan tee ter daai jaak bpai
Since the day you left

ชีวิตไม่เหลือใคร …
chee-wit mai leua krai …
There has been no one in my life…

ไม่พบเจอผู้คน ไม่รับรู้สิ่งใด
mai pop jer poo-kon mai rap roo sing dai
I see no one, I knowledge no one.

ฉันไร้ความหมาย …
chan rai kwaam maai …
I’ve lost all meaning…

ใจ … เจ็บจนอยากหนี
jai … jep jon yaak nee
My heart…hurts to the point it wants to leave

จากความจริง ที่ไม่มีเธอแล้ว …
jaak kwaam jing tee mai mee ter laew …
Because the truth is that you’re not here anymore

ไม่อยากจะหายใจ อีกแล้ว …
mai yaak ja haai jai eek laew …
I don’t want to breath anymore

เวลาจากนี้ ไม่มีความหมาย
way-laa jaak nee mai mee kwaam maai
From this point on, there is no meaning

เมื่อไม่เหลือใครอีกแล้ว …
meua mai leua krai eek laew …
There is no one left…

หมดแล้ว …. ตั้งแต่วันที่เธอต้องจากไป …
mot laew …. dtang dtae wan tee ter dtong jaak bpai …
It’s over..since the day you left…

( ตั้งแต่วันที่เธอไป … )
( dtang dtae wan tee ter bpai … )
Since the day you left…

ภาพเธอสับสน วกวนในจิตใจ
paap ter sap-son wok-won nai jit jai
Picture of confusion messes with my mind.

ไขว่คว้าซักเท่าไร พบเพียงว่างเปล่า …
kwai kwaa sak tao-rai pop piang waang bplao ..
No matter how hard I grab hold, I’m met with blankness…
---------------------------

Song: เธอมัน aka Tur Man
Track 3แววตา ที่ หวาน ละเมอ ของเธอ
waew dtaa têe wăan lá-mer kŏng ter
Your sweet, dreamy eye expression

มัน ทำให้ ใจ หวั่นไหว และ พร่ำเพ้อ
man tam hâi jai wàn wăi láe prâm pér
Make hearts shake and delirious

คน มากมาย หลงใหล เมื่อ ได้ เจอ
kon mâak maai lŏng-lăi mêua dâai jer
Many become enticed when they see it.

เธอ งาม เลิศเลอ ดั่ง ภาพ ฝัน
ter ngaam lêrt-ler dàng pâap făn
You’re beautiful and perfect like a dream

สวยงาม ( แสน ดี ) เลิศเลอ …
sŭay ngaam ( săen dee ) lêrt-ler …
Beautiful (Good) Perfect…

ซ่อน ความจริง … เธอ …
sôn kwaam jing … ter …
Hides from the truth…you…

ฮู … ฮู … ฮู … เธอ มัน ลวง หลอก
hoo … hoo … hoo … ter man luang lòk
hoo…hoo…hoo…you are decieving

ฮู … ฮู … ฮู … เธอ มัน เธอ มัน เธอ มัน เธอ มัน เลว …
hoo … hoo … hoo … ter man ter man ter man ter man leo …
hoo…hoo…hoo..you’re, you’re, you’re, you’re WICK…

ก็ ใคร จะ รู้ว่า ข้างใน ของเธอ
gôr krai jà róo wâa kâang nai kŏng ter
Who will know what’s inside of you

ถ้า เพียงแค่ เธอ ต้องการ สิ่งใด นั้น
tâa piang kâe ter dtông gaan sìng dai nán
what you desire

เธอ พร้อมจะ ยอม จะ ทำให้ ได้ มัน
ter próm jà yom jà tam hâi dâai man
and what you’re willing to do it get it

นั่น คือ ความจริง ที่ ฉัน ได้ เรียนรู้
nân keu kwaam jing têe chăn dâai rian róo
This what I observed.

ความสุข ของเธอ ใช่ไหม ทรมาน ใจ ใคร จน ตาย
kwaam sòok kŏng ter châi măi tor-rá-maan jai krai jon dtaai
Isn’t your pleasure to torture others heart

ความสุข ของเธอ อยู่ ที่ไหน เมื่อ เธอ ไม่เคย พอ
kwaam sòok kŏng ter yòo têe năi mêua ter mâi koie por
Your pleasure is never enough

ไม่เคย พอ ไม่เคย พอ …
mâi koie por mâi koie por …
Never enough, never enough…

เธอ มัน เธอ มัน เธอ มัน … ฮืม ม. . เธอ มัน เธอ มัน … เลว
ter man ter man ter man … heum mor . ter man ter man … leo
you’re you’re you’re…??.. you’re you’re…wick.

---------------------

Song: Pon Paan (Passing by) aka พ้นผ่าน
Track 6


สิ่งที่ฝัน สิ่งที่ฉัน รอ. .
sing tee fan sing tee chan ror-or .
The thing that I dreamed, the thing that I ?.

สิ่งเหล่านั้น อยู่ที่ไหน ฮืม. .
sing lao nan yoo tee nai hor-ืมอ- .
Where is it?

อยู่ตรงนี้ ในคืนนี้ เพียงผู้เดียว ..
yoo dtrong nee nai keun nee piang poo dieow ..
Here, this night, I’m alone.

อยู่ตรงไหน ความสดใส ฮืม. .
yoo dtrong nai kwaam sot sai hor-ืมอ- .
Here, it’s very clear.

สับสนอ่อนล้าข้างในจิตใจ เท่าไร
sap-son on laa kaang nai jit jai tao-rai
My mind was wary, I could not sleep much.

สุดท้ายคืนนี้ก็เลยผ่านไป ..
soot taai keun nee gor loie paan bpai ..
In the end, tonight just pass…

พ้นผ่าน .. คืนมืดมนเยือกเย็นและเดียวดาย
pon paan .. keun meut-mon yeuak-yen lae dieow daai
Passing over…Gloomy, cold, and Lonely night

พบพาน .. ไออุ่นแดดยามเช้า
pop paan .. ai oon daet yaam chao
Passing over…warmth from the sunlight of morning

และสุดท้าย ก็เข้าใจ ทุกสิ่ง ..
lae soot taai gor kao jai took sing ..
In the end, I finally understood everything…

ไม่ว่าร้าย สักแค่ไหน
mai waa raai sak kae nai
No matter how bad.

Whispering Part
( สิ่งที่หายไปในวันนั้น ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องสูญเสียมันไปจริงๆ
( sing tee haai bpai nai wan nan chan mai koie kit waa ja dtong soon sia man bpai jing-jing
Since the night you disappeared, I never thought my thoughts were true.

แต่จนตอนนี้ มันก็ไม่เคยหวนกลับมาอีก
dtae jon dton nee man gor mai koie huan glap maa eek
From this point on, it will never return again.

ฉันเองก็ไม่ได้คาดหวัง ว่าใครจะเข้าใจ ในความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น
chan eng gor mai daai kaat wang waa krai ja kao jai nai kwaam took tor-ra-maan tee gert keun
I am alone and I can not hope anyone will understand my suffering

และกำลังลุกลามเกาะกินเข้าไปมากขึ้นทุกที
lae gam-lang look laam gor gin kao bpai maak keun took tee
I have to build up my strength.

ไม่รู้ว่าการจมลงไปในความเจ็บปวด จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
mai roo waa gaan jom long bpai nai kwaam jep bpuat jon man glaai bpen suan neung kong chee-wit
I don’t know when my wariness will consume my life

จะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปได้หรือเปล่า
ja tam hai took yaang klee klaai bpai daai reu bplao
I don’t know if I can cure it

บางทีฉันอาจจะเคยชินกับมัน
baang tee chan aat ja koie chin gap man
Maybe I might have to live with it

จนไม่คร่ำครวญขอร้องให้มันจากไปอีกเลย )
jon mai kram kruan kor rong hai man jaak bpai eek loie )
until I won’t shred tears, then it will leave for good)
End.

พ้นผ่าน .. คืนเยือกเย็น พบพาน .. ไออุ่นแดดยามเช้า พ้นผ่าน .. พบพาน .
pon paan .. keun yeuak-yen pop paan .. ai oon daet yaam chao pon paan .. pop paan .
Passing over…passing cold night… passing warmth from the sunlight of morning….passing over.

-----------

Song: Dang Duang Daao (like the star) aka ดั่งดวงดาว
Track 7


ดั่งดวงดาว ส่องประกายสดใส
dang duang daao song bpra-gaai sot sai
Like the luminious, bright, shining star

พราวอยู่บนฟ้าไกล … ทุกคืน
praao yoo bon faa glai … took keun
Dazzling from the sky far way…every night

ดั่งดวงดาว อบอุ่นอ่อนไหว
dang duang daao op oon on wai
Like the sweet receptive star

ตราตรึงในหัวใจ … เหลือเกิน
dtraat-reung nai hua jai … leua gern
Impressed in the heart….very much

แต่แม้จะห่างไกล ฟ้าอันห่างไกล
dtae mae ja haang glai faa an haang glai
Even though it is far, heaven is further

ผ่านเส้นทางที่แสนยาวนาน
paan sen taang tee saen yaao naan
passing an everlasting route

ดาวยังคงสาดแสงที่สดใส
daao yang kong saat saeng tee sot sai
The star shines the brightest

สู่สายตาและชัดในใจ
soo saai dtaa lae chat nai jai
in our eyes and in our hearts

รักในหัวใจ เหมือนดวงดาว
rak nai hua jai meuan duang daao
Love in your heart like the star

สาดแสงพร่า ง พราว ทุกวัน …
saat saeng praa ง praao took wan …
Diffusing light, dazzling every day…

แม้เราแสนไกล เหมือนดวงดาว
mae rao saen glai meuan duang daao
No matter how far like the star

ความรัก ไม่เคยจางไป ฉันรัก เพียงเธอ
kwaam rak mai koie jaang bpai chan rak piang ter
My love never left, I love only you

ดั่งดวงดาว ราวกับความฝัน …
dang duang daao raao gap kwaam fan …
like the star from our dream

ราวเกินจะสัมผัส ได้จริง …
raao gern ja sam-pat daai jing …
we will connect for real

เหมือนดวงดาว … ฮา … ฮา …
meuan duang daao … haa … haa …
Like the star…ha…ha..

เหมือนดวงดาว … ฮา … ฮา …
meuan duang daao … haa … haa …
Like the star…ha…ha

-------------------

Song: Glai (faraway) aka ไกล
Track 9


ฟ้ายังไกล ให้ฝันไป
faa yang glai hai fan bpai
Heaven to far to dream of

รักในใจ รอคอยเราอยู่
rak nai jai ror koi rao yoo
I’m still waiting for love

ฉันมองไป ที่ฟ้าไกล
chan mong bpai tee faa glai
I stare to the heaven faraway

รักจริงใจ มีอยู่ใช่ไหม ..
rak jing jai mee yoo chai mai ..
Does true love exist…

ไม่เคยได้รู้ว่าอยู่ไหน
mai koie daai roo waa yoo nai
I never knew where it is at

รักเดียวที่คอยอยู่ที่ใด
rak dieow tee koi yoo tee dai
Where is love

ทุกอย่างที่หวังยังคง .. เลือนราง .. ไกล
took yaang tee wang yang kong .. leuan raang .. glai
Everything I hope remains…dim..far

ทุกคืนวัน ที่ฝันไป
took keun wan tee fan bpai
Every night I dream

ให้พบใคร ใครซักคน
hai pop krai krai sak kon
To meet someone

ฉันไม่เจอ ไม่พบใคร
chan mai jer mai pop krai
I never meet anyone

รักจริงใจ มีอยู่ใช่ไหม
rak jing jai mee yoo chai mai
Does true love exist?
-------------------------
Song: Bpai (”Leave”) aka ไป
Track 10.


ก็อยู่ข้างๆกันตรงนี้ เป็นคนดีที่ ๆ น่าประทับใจ
gor yoo kaang-kaang gan dtrong nee bpen kon dee tee ๆ naa bpra-tap jai
The person beside me is the most impressive person

คนเดียวที่เข้ากันได้ คล้ายๆจะเป็นเธอ …
kon dieow tee kao gan daai klaai-klaai ja bpen ter …
The only person who is compatible with me is you….

แต่อยู่ใกล้กัน ๆ ตรงนี้ บางทีเธอดูช่างไกลห่าง
dtae yoo glai gan ๆ dtrong nee baang tee ter doo chaang glai haang
We exist apart. Sometimes I see you’re very distant

มองสบตากัน เธอไปอยู่ไหน …
mong sop dtaa gan ter bpai yoo nai …
I look in your eyes, where are you….

ที่ ที่ อบอุ่นใจ ที่ ที่ เธอรักหมดใจ
tee tee op oon jai tee tee ter rak mot jai
To see who you love full heartedly.

ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหม
mai chai dtrong nee chai mai
It’s not here, right?

ไป … ถ้าเธอไม่ต้องการอยู่ตรงนี้
bpai … taa ter mai dtong gaan yoo dtrong nee
leave….if you don’t want to be here

ถ้าเธอนั้นมีใครอยู่ในใจของเธอ
taa ter nan mee krai yoo nai jai kong ter
If you have someone else in your heart

ปล่อยฉันไว้เถอะ … ไปเถอะไป ไปให้ไกล
bploi chan wai te … bpai te bpai bpai hai glai
let me go….leave and go faraway

ให้เรื่องราวของเรามันจบซักที
hai reuang raao kong rao man jop sak tee
Let our story end already

( ไม่ต้องมารักกันเลย ไป … )
( mai dtong maa rak gan loie bpai … )
(Let our love fade away…)

รู้ไหมไม่เคยให้ใครเท่าเธอ คนเดียวที่อยากพบเจอมานาน
roo mai mai koie hai krai tao ter kon dieow tee yaak pop jer maa naan
I been waiting for you a long time

ก็รอก็คอยหาใครคนนั้น แล้วฉันก็เจอเธอ …
gor ror gor koi haa krai kon nan laew chan gor jer ter …
I waited for that someone and I found you…

คิดหวังเอาไว้ว่ามันจะดี กับเธอคนนี้คงเป็นไปได้
kit wang ao wai waa man ja dee gap ter kon nee kong bpen bpai daai
I hoped that is was possible to be with you

แต่แล้วไม่เท่าไหร่ ความฝันก็สลาย …
dtae laew mai tao-rai kwaam fan gor sa-laai …
Only after short while, my dreams shattered..
---------------------
Song: Nee (”Here”) aka หนี
Track 11


ฉันเดินอยู่คนเดียว ผู้คนแปลกตา
chan dern yoo kon dieow poo-kon bplaek dtaa
I walk alone among strangers

ร่างกาย เริ่มอ่อนล้า .. ฮืม. .
raang gaai rerm on laa .. hor-ืมอ- .
My body is weak

ต้องทนอยู่อย่างนี้ไปนานเท่าไหร่
dtong ton yoo yaang nee bpai naan tao-rai
How long must I endure

เหมือนอยู่ข้างในร่างของใครที่ไม่ใช่ฉัน ..
meuan yoo kaang nai raang kong krai tee mai chai chan ..
Like I’m in another person’s body..

อยากหนีออกไปจากตรงนี้
yaak nee ok bpai jaak dtrong nee
I want to leave here

และอยากจะมีชีวิตดังใจต้องการ
lae yaak ja mee chee-wit dang jai dtong gaan
And live my life the way I want

จะขอเป็นอย่างที่เป็นฉัน
ja kor bpen yaang tee bpen chan
I hope it was me

ไม่ว่าจะดีจะร้าย อย่างไร ..
mai waa ja dee ja raai yaang rai ..
Whether good or bad…

หลายคราวบอกตัวเอง ฉันต้องอดทน
laai kraao bok dtua eng chan dtong ot ton
A hundred times I told myself, I have to endure

แต่นี่คือที่ ที่ ทุกข์ทน .. ฮืม. .
dtae nee keu tee tee took ton .. hor-ืมอ- .
How long must I suffer….