สวัสดีค่ะ ขออณุญาติประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่อยนะคะการประชุมและเสวนาเรื่อง "โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา"
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552


จัดโดยมูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิพันดาราได้จัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาส นา จิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ และทิเบต/
หิมาลัยศึกษา มาตั้งแต่ปี 2547 การประชุมเสวนานี้เป็นการให้พื้นที่แก่นักวิชาการ นักคิด นักเขียน
ผู้ปฏิบัติธรรม และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับป ระเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ในปี 2552 นี้ มูลนิธิจะจัดประชุมเรื่อง "โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา" เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบ่มเพาะคว ามรักความกรุณาอันจะนำไปสู่สันติสุขในจิตใจ ในสังคมและในระดับสากล

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552

8.15 ลงทะเบียน
9.00 ปาฐกถากล่าวเปิดงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
9.15 จุดดวงประทีปและภาวนาเพื่อสันติภาพ ความรัก และความกรุณา
9.30 ปาฐกถานำเรื่อง "โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา"
พระอาจารย์ ดร. อนิล ธมฺมสากิโย (วัดบวรนิเวศวิหาร)
10.45 พักดื่มชาดอกไม้
11.00 เสวนาเรื่อง "การสอนความรักความกรุณาให้แก่เยาวชน"
ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) และ
ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (ศูนย์จริยธรรมฯ และภาคปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 ศานติตารา การเดินทางของดวงดาวแห่งสันติภาพ ปีที่สาม
14.00 บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเพื่อรั กและกรุณา
คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (พิธีกร/นักแสดง) ดร. ศิริพร ภักดีผาสุก (ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการ
15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-17.00 พุทธวิทยาศาสตร์
ดร.วุฒิพงศ์ เพรียบจริยวัฒน์ (สถาบันสหสวรรษ)

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552

9.00 จุดดวงประทีปและภาวนาเพื่อสันติภาพ ความรัก ความกรุณา
ขอเชิญทุกท่านร่วมภาวนาตารามนตราเพื่อความรักและความ สุข
9.30 เสวนาเรื่อง "สื่อสร้างสรรค์กับการการบ่มเพาะความรักความกรุณ า"
ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง (หนังสือพิมพ์ Bangkok Post) คุณสมฤทธิ์ ลือชัย (รายการธรรมในใจ)
11.00 พักดื่มชาดอกไม้
11.15 อาหารกับความรัก
คุณสมหมาย ใจจง (ร้านหมายขายดี)
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 การบำบัดรักษาแบบทิเบต โดยดร. เซดอร์ ญารงชา (สถาบันการแพทย์ญารงชา นครลาซา)
14.30 มนตรา ลมปราณ ความรัก
คุณศรัณย์ สืบสันติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร/นักร้องโอเปร่า/ผู้ก่อตั้งบริษัท NUNI
Productions)
15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-17.00 เสวนาเรื่อง "จิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่"
คุณจิตต์ ตัณฑเสถียร (หมู่บ้านพลัม) ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (มูลนิธิ
พันดารา) คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ (คลื่นความคิด FM 96.5) ร่วมเสวนาและ
ดำเนินรายการ
ดำเนินรายการโดย ดร. ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ลงทะเบียนล่วงหน้า
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งความจำนงภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2552
Email:1000tara@gmail.com มือถือ 0869775867
หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร 025285308

หมายเหตุ
ภายในงานมีอาหาร หนังสือ CD เพลง สินค้าทิเบต/หิมาลัย และสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธศิลป์และวัฒนธร รมทิเบตจำหน่ายในราคมย่อมเยา รายได้หลังหักต้นทุนจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัด กิจกรรมของมูลนิธิ
.................................................. ..................................................

ภ่าษาอังกฤษข้างล้าง ลอกมาเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่หัดแปลภาษาไทยค่ ะ

Conference and Seminar on
“Embracing Society with Love and Compassion”
Room 105 Mahachulalongkorn Building
Chulalongkorn University
8-9 August 2009

Organized by the Thousand Stars Foundation and Center for Ethics of Science and Technology, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

The Thousand Stars Foundation has organized several conferences and seminars on Buddhism, spirituality, science and Tibetan/Himalayan studies since 2004. The purpose of such conferences is to enhance dialogues among academics, writers, thinkers, practitioners and general public.

This year the Foundation is pleased to organize a conference “Embracing
Society with Love and Compassion” to urge society to realize the importance of cultivating love and compassion, which will lead to inner peace, world peace and ultimate happiness.

Program

Saturday 8 August 2009
8.15 Registration
9.00 Opening ceremony
Dr. Prapod Assavavirulhakarn, Dean, Faculty of Arts, Chualongkorn University
9.15 Candle lighting and prayers for peace, love and compassion
9.30 Keynote adddress “Embracing Society with Love and Compassion”
Venerable Dr. Anil Shakya (Assistant to Secretary of His Holiness the
Supreme Patriarch, Wat Bovornnives)
10.45 Tea break
11.00 Panel on “Teaching Love and Compassion to the Youth”
Dr. Sorrayut Ratanapojanart (Contemplative Education Center, Mahidol
University)
Dr. Soraj Hongladarom (Center for Ethics of Science and Technology/Department of Philosophy, Faculty of Arts, Chulalongkorn
University)
12.30 Lunch
13.30 Tara Great Stupa...The Star of Peace Journey, Year 3
14.00 Special talk on the work for love and compassion
Atcharaphan Phaiboonsuwan (actress)
Moderator: Dr. Siriporn Phakdeephasuk (Department of Thai, Faculty of
Arts, Chulalongkorn University) ]
15.15 Refreshments and snacks
15.45-17.00 Buddhism and Science
Dr. Wutthipong Priebchariyawat (Millennium Institute)

Sunday 9 August 2009
9.00 Candle lighting and prayers for peace, love and compassion
Everyone is invited to recite “Tara mantra” for love and happiness together.
9.30 Panel on “Creative media and the cultivation of love and compassion”
Dr. Duangkamol Chartprasert (Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University)
Kanjariya Sukrung (Bangkok Post)
Somrit Luechai (Dharma in Your Heart, Channel 3)
11.00 Tea break
11.15 Food and love
Sommai Jaijong (Maikhaidee Restaurant)
12.00 Lunch
13.00 Tibetan medicine
Dr. Tsedor Nyarongsha (Nyarongsha Medical Institute, Lhasa)
14.30 Mantra, winds and love
Saran Suebsantiwong (Silpakorn University/opera singer/founder of NUNI Productions)
15.15 Refreshments and snacks
15.45-17.00 Panel "Spirituality in Modern World”
Jitt Tanthasathian (Plum Village, Thailand)
Dr. Krisadawan Hongladarom (Thousand Stars Foundation),
Kanokwan Kanokwanawong (Waves of Thoughts, FM 96.5)
Moderator: Dr. Thatri Taifapool (Faculty of Journalism, Thammasat University)

Conference Language
Thai

Registration
No registration fees. Please make a reservation by 5 August 2009.
Email 1000tara@gmail.com
Mobile: 086 9775867 Phone/fax: 025 285308

Conference Fair
We will have food, books, CDs, Tibetan/Himalayan goods and creative products inspired by Tibetan Buddhist arts on sale. The proceeds after costs support the Foundation’s activities