[ame="http://www.youtube.com/watch?v=e2LvUnEiTpk"]YouTube - Kanom Jean - 2009 - Loveful - 05 Mee chun pen arai มีฉันเป็นอะไร[/ame]

թѹ
chan bpen a-rai
What am I?

ѧԴԧѧѺ ͤԴ ..
yang mâi kít jing jang gàp krai nêe châi măi keu kwaam kít ter ..
Still not thinking of being serious with anyone, this is what you're thinking of isn't it? ..

ѹ˹ .....
chăn pêung róo mêua ter yòo dtòr nâa krai .....
I just realised this when you're in front of others ...

öΌ դٴҧ ٴѧѹ
mâi mee krai tĕu bpen faen kâe mee kon doo doo wái bâang pôot dâi yang ngai mâi kae chăn loie
Don't have anyone to regard as your girlfriend, merely having somebody to look at; how could you say these, without any care for me at all!

* ѹͧ ͡ѡѹ˹ ¨ѡ˹ ͹͡
* yòo gan sŏng kon bòk rák chăn wái gèe hŏn koie jam dâi măi sàk hŏn dton bòk wâa mai mee krai
* Two of us together, how many times you'd said you love me, did you ever remember a single instance, when you say that you don't have anyone?

** թѹ Όͧ
** láew ter mee chăn wái bpen à-rai tâa mâi dâi bpen faen kŏng ter
** In that case what do you have me for, if I'm not your girlfriend?

ءշԹѺ ѹҡ
túk tee têe dern jàp meu man keu à-rai yàak tăam
Everytime when we walk holding hands, what is that I want to ask?

ҩѹٴ͹ѡ ѧ餺繨ԧ繨ѧ 纺ҧ
tâa chăn pôot mĕuan ter sàk kráng wâa yang mâi dâi kóp krai bpen jing bpen jang jà jèp bâang măi ter
If I speak like you for once, saying that I still don't date anyone seriously, won't you be hurt?

ΌǾٴҡç˹ öҡͺ
mee faen láew pôot yâak dtrong năi way-laa krai tăam maa gôr dtòp
Already have a mate, where is the difficulty in saying that; when others ask just answer.

ѹԴͧ͡ѡ
chăn mâi kít jà lòk dtua eng prór rák ter
I don't want to deceive myself because I love you.

ͤѹǹ ҧҹѴ
rĕu kóp chăn láew nâa aai tâa yàang nán yàa nát jer
Is dating me shameful? If so then don't date me.

˹
hăai nâa bpai tùh jà dâi kâo jai
Disappear then, and you'll understand.

*/**/***