PHP Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bootstrap.php(433) : eval()'d code on line 110
Open Letter to CNN International
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
 1. #1
  Join Date
  Feb 2006
  Location
  N/A
  Posts
  1,487
  Thanks
  7
  Thanked 83 Times in 24 Posts

  Open Letter to CNN International

  Dear Sirs/Madams,

  Recently, CNN Thailand Correspondents Dan Rivers and Sarah Snider have made me seriously reconsider your agency as a source for reliable and accurate unbiased news. As of this writing, over thousands of CNN’s viewers have already begun to question the accuracy and dependability of its reporting as regards events in Afghanistan, Haiti, Iraq, Iran, etc., in addition to Bangkok.

  เร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าว CNN ประจำประเทศไทย แดน ริเวอร์ และ ซาร่าห์ ซไนเดอร์ ทำให้ดิฉันต้องกลับมาพิจารณาอย่างจริงจังว่าข่าวของส ำนักข่าวของคุณเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้อง และไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ ในขณะที่ดิฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ มีผู้เสพข่าวของ CNN กำลังตั้งคำถามถึงความแม่นยำและแหล่งข่าวในการนำเสนอ เหตุการณืที่เกิดขึ้นใน อาฟกานิสสถาน ไฮติ อิรัก อิหร่าน เป็นต้น .. เพิ่มเติมจากการเสนอข่าวในกรุงเทพมหานคร

  As a first-rate global news agency, CNN has an inherent professional duty to deliver all sides of the truth to the global public who have faithfully and sincerely placed their trust and reliance in you. Your news network, by its longtime transnational presence and extensive reach, has been put in a position of trust and care; CNN’s journalists, reporters, and researchers have a collective responsibility to follow the journalist's code and ethics to deliver and present facts from all facets of the story, not merely one-sided, shallow and sensational half-truths. The magnitude of harm or potential extent of damage that erroneous and fallacious news reporting can cause to (and exacerbate), not only a country’s internal state of affairs, economic well-being, and general international perception, but also the real lives and livelihood of the innocent and voiceless people of that nation, is enormous. CNN should not negligently discard its duty of care to the international populace by reporting single-sided or unverified facts and distorted truths drawn from superficial research, or display/distribute biased images which capture only one side of the actual event.

  ในฐานะที่เป็นสำนักข่าวชั้นนำของโลก CNN มีหน่าที่ในการเสนอข่าวอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานของความจริงต่อประชาชนทั่วโลกที่ให้ความไว้ วางใจอย่างสุจริตต่อการเสนอข่าวของสำนักข่าวของท่าน เครือข่ายข่าวนานาชาติของท่านยังดำรงอยู่และเข้าถึงอ ย่างกว้างขวางโดยพื้นฐานของการนำเสนออย่างระมัดระวัง และไว้ใจได้มาอย่างยาวนาน ; นักข่าว ผู้สื่อข่าว และผู้ที่ทำการวิจัยข้อมูลของ CNN ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบ ัติและจริยธรรมของผู้สื่อข่าว ในอันที่จะนำเสนอเรื่องราวและข้อเท็จจริงรอบด้าน ไม่ใช่การนำเสนอข่าวด้านเดียว ที่ตื้นเขิน และความจริงเพียงครึ่งเดียว ความเสียหายและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงจ ากความเข้าใจผิดหรือการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องอาจจะเกิด ขึ้นได้ (และถูกทำให้แย่ลง) ไม่เพียงแค่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ต่อประชาคมโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของผู้คนที่ไม่รู ้อิโหน่อิเหน่และไม่มีปากเสียงของประเทศนั้นๆด้วย นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่โต CNN ไม่ควรจะเพิกเฉยและละเลยหน้าที่ที่ต้องใช้ความระมัดร ะวังในในการนำเสนอข่าวเพียงด้านเดียวในประชาคมโลก หรือการที่ไม่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข่าว และแม้แต่การบิดเบือนข้อเท็จจริงที่นำมาจากการการวิจ ัยอย่างคร่าวๆ ผิวๆเผินๆ หรือการนำเสนอ/แจกจ่ายรูปภาพที่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งของความจร ิงทั้งหมดในภาพรวม

  Mr. Rivers and Ms. Snider have NOT done their best under these life-threatening circumstances because many other foreign correspondents have done better. All of Mr. Rivers and Ms. Sniders' quotes and statements seem to have been solely taken from the anti-government protest leaders or their followers/sympathizers. Yet, all details about the government’s position have come from secondary resources. No direct interviews with government officials have been shown; no interviews or witness statements from ordinary Bangkok residents or civilians unaffiliated with the protesters, particularly those who have been harassed by or suffered at the hands of the protesters, have been circulated.

  คุณริเวอร์ และคุณ ซไนเดอร์ ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดภายใต้ภาวะที่อาจจะเกิด การคุกคามชีวิต เพราะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวอื่นๆทำหน้าที่ได้ดีกว่ านี้ ทุกสิ่งที่คุณริเวอร์และคุณซไนเดอร์กล่าวถึงและเขียน ถึง ล้วนแต่เป็นเรื่องที่นำมาจากแกนนำของกลุ่มผู้ประท้วง ต่อต้าน หรือผู้ชุมนุมที่ฟูมฟายรียกร้องความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้น รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับทางฝ่ายรัฐบาลล้วนได้ม าจากแหล่งข่าวรองๆทั้งสิ้น ยังไม่ปรากฏว่ามีการเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายรั ฐโดยตรง หรือการเข้าไปรับทราบการรายงานจากประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องการการชุมนุมประท้วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งถูกคุกคามและต้องทนทุกข์จาก การกระทำของกลุ่มผู้ประท้วง แล้วนำมารายงานข่าว

  Why the discrepancy in source of information? Why the failure to report all of the government’s previous numerous attempts to negotiate or invitations for protesters to go home? Why no broadcasts shown of the myriad ways the red protesters have terrorized and harmed innocent civilians by burning their shops, enclosing burning tyres around apartment buildings, shooting glass marbles at civilians from high altitudes, attacking civilians in their cars, and worst of all, obstructing paramedics and ambulances carrying civilians injured by M79 grenade blasts during the Silom incident of April 24, 2010, thereby resulting in the sole civilian casualty? The entire timeline of events that have forced the government to take this difficult stance has been hugely and callously ignored in deference to the red ‘underdogs’.

  ทำไมจึงมีความแตกต่างในการนำเสนอข่าว (สองมาตรฐาน – ผู้แปล) ทำไมจึงไม่มีการรายงานข่าวความพยายามหลายๆครั้งของทา งฝ่ายรัฐบาลที่จะเจรจาหรือเชิญผู้ชุมชุมให้กลับบ้าน ทำไมจึงไม่มีการรายงานวิธีการมากมายหลายอย่างที่เลวร ้ายน่ากลัวที่กลุ่มผู้ประท้วงได้กระทำและเป็นอันตราย ต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ด้วยการเผาทำลายร้านค้า การเผายางรถยนต์รอบๆตึกอพาร์ทเม้นท์ ยิงลูกแก้วเข้าสู่ประชาชนจากที่สูง ทำร้ายประชาชนในรถยนต์ และที่เลวร้ายที่สุดก็คือกีดขวางเจ้าหน้ราที่ทางการแ พทย์และรถพยาบาลที่กำลังลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บจากก รณีการยิงระเบิด เอ็ม 79 ในพื้นที่การปะทะที่ถนนสีลมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2010 ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับได้บีบบังคับให้ทางฝ่า ยรัฐบาลต้องอยู่ในฐานะที่ยากลำบากที่จะต้องเมินต่อกล ุ่มคนเสื้อแดง

  Mr. Rivers and Ms. Snider’s choice of sensational vocabulary and terminology in every newscast or news report, and choice of images to broadcast, has resulted in law-abiding soldiers and the heavily-pressured Thai government being painted in a negative, harsh, and oppressive light, whereas the genuinely violent and law-breaking arm of the anti-government protesters - who are directly responsible for overt acts of aggression not only against armed soldiers but also against helpless, unarmed civilians and law-abiding apolitical residents of this once blooming metropolis (and whose actions under American law would by now be classified as terrorist activities) – are portrayed as righteous freedom fighters deserving of worldwide sympathy and support. This has mislead the various international Human Rights watchdogs to believe the Thai government are sending trigger-happy soldiers out to ruthlessly murder unarmed civilians without just cause.

  สิ่งที่คุณริเวอร์และคุณซไนเดอร์เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็ นภาษา คำศัพท์ หรือภาพที่กินใจในการนำเสนอข่าว ล้วนเป็นเรื่องของทหารที่ปฏิบัติตนตามกฎหมายและอยู่ภ ายใต้ภาวะกดดันอย่างสูง ฝ่ายรัฐบาลได้รับการป้ายสี วาดภาพในด้านลบ หยาบกระด้าง และปกครองอย่างกดขี่ ในขณะที่พวกที่มีความรุนแรงที่แท้จริงและละเมิดกฎหมา ยของกลุ่มคนที่ประท้วงรัฐบาล ผู้ซึ่งจะต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อการกระทำที่เก ินเลยและก้าวร้าว ไม่เพียงกระทำต่อทหารที่มีอาวุธเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาชนที่สิ้นหวัง ปราศจากอาวุธ ผู้ที่ปฏิบัติตนภายใต้กฎหมาย และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ครั้งหนึ่งเป็นเขตที่ รุ่งเรืองของมหานครแห่งนี้ (ซึ่งการปฏิบัติตนเช่นที่กล่าวมานี้ หากเป็นกฎหมายของอเมริกา จะถูกจัดเป็นกลี่มผู้ก่อการร้ายทันที) – แต่คนกลุ่มนั้นกลับปฏิบัติตนเสมือนว่ามีอิสระที่จะต่ อสู่ และได้รับความเห็นใจและการสนับสนุนจากประชาคมโลก นี่เป็นการทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดๆในกลุ่มพิทักษ์ สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลไทยกำลังส่งทหารที่มีอาวุธเข้าไป เข่นฆ่าประชาชนโดยไม่มีเหตุอันควร

  As a current resident of "war zone" Bangkok who has experienced the effect of the Red protests first hand and is living in a state of constant terror and anxiety as to whether her family, friends, and home would get bombed or attacked by the hardcore anti-government vigilantes/paramilitary forces - I appeal to CNN's professional integrity to critically investigate and scrutinize the misinformed news reporting of your above-named correspondents. If they are incapable of obtaining genuine, authentic facts from any other source except the Red Protest leaders and red-sympathizing Thai translators or acquaintances, or from fellow non-Thai-speaking journalists who are similarly ignorant of Thai language, culture, history, and society, then perhaps CNN should consider reassigning field correspondents to Thailand.

  ในฐานะที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน “เขตสงคราม” ของกรุงเทพ และมีประสบการณ์ตรงที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มผู้ประท้ วงเสื้อแดงที่มีการข่มขู่อย่างต่อเนื่อง เรามีความกังวลว่าครอบครัวของเรา เพื่อนฝูง และบ้านเรือนของเราจะถูกระเบิดหรือถูกโจมตีจากกลุ่มห ัวรุนแรงของกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาล กองกำลังต่างๆ – ดิฉันอยากจะขอร้องให้ CNN ใช้จริยธรรมของวิชาชีพในการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนละพิน ิจพิเคราะห์ข่าวที่บิดเบือนจกการนำเสนอโดยผู้สื่อข่า วที่ได้พูดถึงข้างต้น หากพวกเขาไม่มีความสามารถในการหาข่าวที่เป็นจริงจากแ หล่งข่าวอื่นๆนอกเหนือไปจากแกนนำคนเสื้อแดงและคนแปลท ี่เห็นอกเห็นใจฝ่ายเสื้อแดง หรือจากนักข่าวที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ไม่รู้เรื่องวัฒนธรรม เมินเฉยต่อประวัติศาสตร์ และสภาวะทางสังคม และหากเป็นเช่นนั้นจริงๆ CNN น่าจะหาผู้สื่อข่าวคนอื่นเข้ามาทำข่าวในประเทศไทย

  I implore and urge you to please take serious action to correct or reverse the grave injustice that has been done to the Thai nation, her government, and the majority of law-abiding Thai citizens and expatriate residents by having endorsed and widely circulated poorly researched and misrepresented news coverage of the current ongoing political unrest and escalating violence in Thailand.

  ดิฉันขออ้อนวอนและขอให้สำนักข่าวของท่านลงมือทำอย่าง ใดอย่างหนึ่งอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย กับรัฐบาลไทย และประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่เคารพกฎหมาย รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่ โดยการรายงานข่าวและงานวิจัยแย่ๆ ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้น รวมถึงการรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนเกินเลยเกินค วามเป็นจริง

  Copies of this open letter have also been distributed to other local as well as international news media and social networks for public information. Please feel free to contact me further should you require any additional concrete and reputable evidence in substantiation and corroboration of my complaints and claims stated hereinabove.

  สำเนาของจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้จะมีการแจกจ่ายในประเท ศไทย และในประชาคมโลก รวมถึงในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ คนทั่วไป กรุณาติดต่อดิฉันได้ทุกเมื่อหากท่านต้องการข้อมูลเฉพ าะเพิ่มเติม หรือหลักฐานที่เชื่อถือได้ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อความที่ดิฉันเขียนมาทั้งหมดข้า งต้น

  Thank you.

  Yours faithfully,

  Napas Na Pombejra, B.A., LL.B. (Lond.)
  Bangkok, Thailand
  May 17, 2010


  Addendum

  Enclosed herewith for your attention and information some examples of other quality international news bulletins by respectable foreign journalists so you may assess at your leisure the sub-par quality and misleading nature of Mr. Rivers and Ms. Sniders' journalism:

  พร้อมจดหมายฉบับนี้ ดิฉันได้แนบตัวอย่างข้อมูลจากสำนักข่าวระหว่างประเทศ ที่มีคุณภาพดี ที่รายงานโดยผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่น่านับถือ เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านได้พิจารณาประเมินข่าวที่ต่ำก ว่ามาตรฐานและบิดเบือนของสำนักข่าวของท่านที่รายงานโ ดยคุณริเวอร์ และคุณซไนเดอร์

  1. New York Times: http://www.nytimes.com/2010/05/16/wo...ia/16thai.html

  2. Fox News/Associated Press:
  (i) http://www.foxnews.com/world/2010/05...ckdown-killed/
  (ii) http://www.foxnews.com/world/2010/05...aos-continues/
  3. Global Post: http://www.globalpost.com/dispatch/t...otests-bangkok
  4. NHK: http://www.nhk.or.jp/daily/english/17_15.html
  5. Al Jazeera: http://english.aljazeera.net/program...540981286.html
  6. Deutsche Welle (English media in Germany):
  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5575254,00.html
  7. Local English daily newspaper’s chronology of events on Day 3 of “War in Bangkok”:
  http://www.nationmultimedia.com/home...-30129533.html


  Youtube Videos, images, articles showing what CNN has failed to circulate:

  1. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=F_xg0l6-oHY"]YouTube- เธœเธนเน‰เธเนˆเธญเธเธฒเธฃเธฃเน‰เธฒเธขเน€เธชเธทเน ‰เธญเนเธ”เธ‡[/ame]
  2. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=6rGqZDvRa_U"]YouTube- เน€เน€เธ”เธ‡เธขเธถเธ”เธฃเธ–เธ—เธซเธฒเธฃ เธฅเธฒเธเธ—เธซเธฒเธฃเธฅเธ‡เธกเธฒเธฃเธธเธกเธŠเธเธ •เนˆเธญเธข[/ame]
  3. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=r3tfBBSVJdU&feature=player_embedded"]YouTube- เน€เน€เธ”เธ‡เธขเธดเธ‡เธ›เธทเธ™เนƒเธชเนˆเธ—เธซเธฒเธ ฃเธˆเธฒเธเธ—เธตเนˆเธขเธถเธ”เธฃเธ–เธ—เธซเธฒเธฃเน€เ น€เธฅเธฐเธ—เธณเธฃเน‰เธฒเธข14 05 53[/ame]
  4. http://www.youtube.com/watch#!v=4hmS...eature=related
  5.
  6. http://www.youtube.com/watch#!v=XRi6...eature=related
  7. http://www.youtube.com/watch#!v=Aws3...eature=related
  8. http://www.youtube.com/watch#!v=giuE...eature=related
  9. http://www.youtube.com/watch#!v=yy3a...eature=related
  10. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=MLuffqnszIY"]YouTube- Snipers hidden in Red shirt protesters firing M79 to troops[/ame]
  11. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=MqnXV2ltUlE"]YouTube- Redshirt protester firing sawed-off M79 grenade launcher[/ame]
  12. http://www.youtube.com/watch#!v=LXMm...eature=related
  13. http://www.youtube.com/watch#!v=FWN7...eature=related
  14. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=005jYjmEAVE"]YouTube- 75 wounded in Bangkok grenade attack as tensions escalate[/ame]
  15. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ioOrreuQ94c"]YouTube- เธชเธดเน‰เธ™เน€เธชเธตเธขเธ‡ M79 เธ—เธตเนˆเธชเธตเธฅเธก Just after the bomb[/ame]
  16. http://tweetphoto.com/22647514
  17. http://www.bangkokpost.com/opinion/o...share.me_AMdZh
  18. http://www.facebook.com/photo.php?pi...18996168116475
  19. http://www.youtube.com/watch#!v=El-z...eature=related
  20. http://www.youtube.com/watch#!v=KzcV...eature=related
  21. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=agLBIWDKWkI"]YouTube- Bangkok War Zone: Video of violent clashes as Thai police fire at Red Shirts[/ame]
  22. http://www.youtube.com/watch#!v=34hS...eature=related
  23. http://www.youtube.com/watch#!v=kuAQ...eature=related
  24. http://www.youtube.com/watch#!v=Pv9H...eature=related
  25. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=x7yAVunxw1g&feature=player_embedded"]YouTube- Guns[/ame]
  26. http://www.facebook.com/photo.php?pi...&id=1785951766
  27. http://www.facebook.com/photo.php?pi...1&id=506055218
  28. http://www.facebook.com/photo.php?pi...1&id=506055218
  29. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8684405.stm
  30. http://www.facebook.com/video/video....5841067&ref=mf


  Sources : http://www.facebook.com/?ref=home#!/...7&id=277701868
  http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/05/18/entry-2

 2. #2
  Join Date
  Jan 2006
  Location
  .
  Posts
  4,890
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 3 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  I had heard a letter was circulating, so am glad to read it. Dan Rivers was intereviewed at length all last night and acknowledged the letter and the growing disgust. He said that he had seen videos oneline showing Red shirt agression, but he can only report on what he sees first hand and he hadn't seen anything.

 3. #3
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Western Australia
  Posts
  1,055
  Thanks
  196
  Thanked 255 Times in 84 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  The person who wrote this letter to CNN has got the same surname with Pojamarn Na Pombejra ( Toxin's (ex???)wife)

 4. #4
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  Here, there, everywhere
  Posts
  3,392
  Thanks
  380
  Thanked 2,018 Times in 1,175 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  Quote Originally Posted by Pailin View Post
  He said that he had seen videos oneline showing Red shirt agression, but he can only report on what he sees first hand and he hadn't seen anything.
  Saw Dan Rivers, on a taped report, flying back into Bangkok last night. He was referred to as "our man in Bangkok".

  He was posed in front of a photo of Downtown. There was a live shot of what was obviously the Zen end of Centralworld, up in smoke. Yet when asked where this footage was being taken, he hesitated, then said it looks like it could be Centralworld.

  On the other hand, he was able to rattle of all sorts of drivel about the famous "M79 GRENADES" and such.

  I really got the feeling that Dan's news is handed to him at press conferences. And/or, maybe the Ratchaprasong area is just too far west of Nana!

  In any case, "their man in Bangkok", should know his city a bit better.

 5. #5
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  UK
  Posts
  30,363
  Thanks
  6,408
  Thanked 5,318 Times in 3,446 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  This is an article that Guava very kindly PM'd me-very well worth reading.  Thailand challenging the "heroic revolution" archetype by Somtow Sucharitkul 

  I have been composing a long, day by day account of the "troubles" of the last three days, which I have not yet posted. The reason is that I've been getting a lot of mail asking me to explain "the truth" to people overseas. 

  A lot of people here are astonished and appalled at the level of irresponsibility and inaccuracy shown by such major news sources as CNN, and are attributing the most astonishing motives to this, such as suggesting that they're in the pay of Thaksin and so on.

  I don't think this is really what is going on. Rather, I think that there are two basic problems: preconception and language.

  CNN first became a force to be reckoned with during the "People Power" movement in the Philippines. The kind of coverage we had for this was amazing. There was a camera in every camp, and we could follow this exciting revolution every step of the way. We knew exactly who to root for: the oppressed masses led by the widow of the iconic Aquino, and we knew that whenever President Marcos appeared he was Darth Vader, the symbol of an evil empire. The arc of the story was simple and inexorable. A whole new way of looking at the news was born, with all the excitement of a TV miniseries and, prophetically, a reality show as well.

  Of course, many of the little details of the story were conveniently glossed over. Reality was not — never is — so black and white. But there are three important things about this story: first, in its essentials, there was a lot of truth. And all the protagonists spoke English.

  The Philippines, as Filipinos never tire of telling me, is the third most populous English speaking country in the world. We will leave the definition of "English-speaking" to another blog, but it's very important that the various sides in this conflict were able to articulate their viewpoints in a language which CNN well understood.

  The third important thing about the story is that it fulfilled a vision of history that is an inseparable part of the inheritance of western culture, that is so ingrained in western thinking that it is virtually impossible for an educated member of western society to divorce himself from it.

  It is a vision of history as a series of liberations. From Harmodius and Aristogeiton throwing off the tyrant's yoke to the removal of the Tarquins and the establishment of the Roman Republic to the failed rebellion of Spartacus, from Magna Carta to the Bastille to the American Civil War to the Russian Revolution, there is this Platonic Model against which these big historical movements are always compared. There is a bad guy — often a dictator — who can be demonised. There is a struggling proletariat. The end comes with "liberty and justice for all". This is Star Wars. The dark times. The Empire.

  The "People Power" coverage was riveting, compelling, and contained all the emotional components of this mythical story arc. Finding another such story, therefore, is a kind of Holy Grail for the international media. When a story comes that appears to contain some of the elements, and it's too much hard work to verify those elements or get all the background detail, you go with the Great Archetype of Western Civilisation.

  Now, let us consider the redshirt conflict.

  Let's not consider what has actually been happening in Thailand, but how it looks to someone whose worldview has been coloured with this particular view of history.

  Let's consider the fact that there is pretty much nothing being explained in English, and that there are perhaps a dozen foreigners who really understand Thai thoroughly. I don't mean Thai for shopping, bargirls, casual conversation and the like. Thai is a highly ambiguous language and is particularly well suited for seeming to say opposite things simultaneously. To get what is really being said takes total immersion.

  When you watch a red shirt rally, notice how many English signs and placards there are, and note that they are designed to show that these are events conforming to the archetype. The placards say "Democracy", "No Violence," "Stop killing innocent women and children" and so on. Speakers are passionately orating, crowds are moved. But there are no subtitles. What does it look like?

  The answer is obvious. It looks like oppressed masses demanding freedom from an evil dictator.

  Don't blame Dan Rivers, et al, who are only doing what they are paid to do: find the compelling story within the mass of incomprehensible data, match that story to what the audience already knows and believes, and make sure the advertising money keeps flowing in.

  A vigorous counter-propaganda campaign in clear and simple English words of one syllable has always been lacking and is the reason the government is losing the PR war while actually following the most logical steps toward a real and lasting resolution.

  If the foreign press were in fact able to speak Thai well enough to follow all the reportage here coming from all sides, they would also be including some of the following information in their reports. I want to insist yet again that I am not siding with anyone. The following is just information that people really need before they write their news reports.

  • Thaksin was democratically elected, but became increasingly undemocratic, and the country gradually devolved from a nation where oligarchs skimmed off the top to a kleptocracy of one. During his watch, thousands of people were summarily executed in the South of Thailand and in a bizarre "war on drugs" in which body count was considered a marker of success.

  • the coup that ousted Thaksin was of course completely illegal, but none of the people who carried it out are in the present government.

  • the yellow shirts' greatest error in moulding its international image was to elevate Thaksin's corruption as its major bone of contention. Thai governments have always been corrupt. The extent of corruption and the fact that much of it went into only one pocket was shocking to Thais, but the west views all "second-rate countries" as being corrupt. Had they used the human rights violations and muzzling of the press as their key talking points, the "heroic revolution" archetype would have been moulded with opposite protagonists, and CNN and BBC would be telling an opposite story today.

  • the constitution which was approved by a referendum after the coup and which brought back democracy was flawed, but it provided more checks and balances, and made election fraud a truly accountable offense for the first time.

  • the parliamentary process by which the Democrat coalition came to power was the same process by which the Lib Dems and Tories have attained power in Britain. The parliament that voted in this government consists entirely of democratically elected members.

  • no one ever disputed the red shirts' right to peaceful assembly, and the government went out of its way to accede to their demands.

  • this country already has democracy. Not a perfect one, but the idea of "demanding democracy" is sheer fantasy

  • the yellow shirts did not succeed in getting any of their demands from the government. The last two governments changed because key figures were shown to have committed election fraud. They simply did not take their own constitution seriously enough to follow it.

  • the red TV station has a perfect right to exist, but if foreign journalists actually understood Thai, they would realise that much of its content went far beyond any constitutionally acceptable limits of "protected speech" in a western democracy. Every civilised society limits speech when it actually harms others, whether by inciting hate or by slander. The government may have been wrong to brusquely pull the plug, but was certainly right to cry foul. It should have sought an injunction first. Example: Arisman threatened to destroy mosques, government buildings, and "all institutions you hold sacred" ... a clip widely seen on YouTube, without subtitles. Without subtitles, it looks like "liberty, equality, fraternity".

  • the army hasn't been shooting women and children ... or indeed anyone at all, except in self-defence. Otherwise this would all be over, wouldn't it? It's simple for a big army to mow down 5,000 defenceless people. 

  • since the government called the red shirts' bluff and allowed the deputy P.M. to report to the authorities to hear their accusations, the red leaders have been making ever-more fanciful demands. The idea of UN intervention is patently absurd. When Thaksin killed all those Muslims and alleged drug lords, human rights groups asked the UN to intervene. When the army took over the entire country, some asked the UN to intervene. The UN doesn't intervene in the internal affairs of sovereign countries except when requested to by the country itself or when the government has completely broken down. 

  • Thailand hasn't had an unbreachable gulf between rich and poor for at least 20 years. These conflicts are about the rise of the middle class, not the war between the aristocrats and the proletariat. 

  • Abhisit, with his thoroughly western and somewhat liberal background, shares the values of the west and is in fact more likely to bring about the social revolution needed by Thailand's agrarian poor than any previous leader. He is, in fact, pretty red, while Thaksin, in his autocratic style of leadership, is in a way pretty yellow. Simplistic portrayals do not help anyone to understand anything.

  • the only people who do not seem to care about the reds' actual grievances are their own leaders, who are basically making everyone risk their lives to see if they can get bail.

  • the King has said all that he is constitutionally able to say when he spoke to the supreme court justices and urged them to do their duty. The western press never seem to realise that the Thai monarchy is constitutionally on the European model ... not, say, the Saudi model. The king REIGNS ... he doesn't "rule". This is a democracy. The king is supposed to symbolise all the people, not a special interest group.

  The above are just a few of the elements that needed to be sorted through in order to provide a balanced view of what is happening in this country.

  There is one final element that must be mentioned. Most are not even aware of it. But there is, in the western mindset, a deeply ingrained sense of the moral superiority of western culture which carries with it the idea that a third world country must by its very nature be ruled by despots, oppress peasants, and kill and torture people. Most westerners become very insulted when this is pointed out to them because our deepest prejudices are always those of which we are least aware. I believe that there is a streak of this crypto-racism in some of the reportage we are seeing in the west. It is because of this that Baghdad, Yangon, and Bangkok are being treated as the same thing. We all look alike.

  Yes, this opinion is always greeted with outrage. I do my best to face my own preconceptions and don't succeed that often, but I acknowledge they exist nonetheless.

  Some of the foreign press are painting the endgame as the Alamo, but it is not. It is a lot closer to Jonestown or Waco.

  Like those latter two cases, a highly charismatic leader figure (in our case operating from a distance, shopping in Paris while his minions sweat in the 94°weather) has taken an inspirational idea: in one case Christianity, in the other democracy, and reinvented it so that mainstream Christians, or real democrats, can no longer recognise it. The followers are trapped. There is a siege mentality and information coming from outside is screened so that those trapped believe they will be killed if they try to leave. Women and children are being told that they are in danger if they fall into the hands of the government, and to distrust the medics and NGOs waiting to help them. There are outraged pronouncements that they're not in fact using the children as human shields, but that the parents brought them willingly to "entertain and thrill" them. There is mounting paranoia coupled with delusions of grandeur, so that the little red kingdom feels it has the right to summon the United Nations, just like any other sovereign state. The reporters in Rajprasong who are attached to the red community are as susceptible to this variant of the Stockholm syndrome as anyone else. 

  The international press must separate out the very real problems that the rural areas of Thailand face, which will take decades to fix, from the fact that a mob is rampaging through Bangkok, burning, looting, and firing grenades, threatening in the name of democracy to destroy what democracy yet remains in this country.

  But this bad reporting is not their fault. It is our fault for not providing the facts in bite-sized pieces, in the right language, at the right time.

 6. #6
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  UK
  Posts
  30,363
  Thanks
  6,408
  Thanked 5,318 Times in 3,446 Posts

 7. #7
  Join Date
  Dec 2008
  Location
  Western Australia
  Posts
  1,055
  Thanks
  196
  Thanked 255 Times in 84 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  Can someone please tell me, what is the Stockholm syndrome?

 8. #8
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  UK
  Posts
  30,363
  Thanks
  6,408
  Thanked 5,318 Times in 3,446 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  Quote Originally Posted by oeshidez View Post
  Can someone please tell me, what is the Stockholm syndrome?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_syndrome

 9. #9
  Join Date
  Sep 2002
  Posts
  10,788
  Blog Entries
  1
  Thanks
  41
  Thanked 940 Times in 501 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  Quote Originally Posted by oeshidez View Post
  Can someone please tell me, what is the Stockholm syndrome?
  It is something that a number of Thai and foreign reporters were suffering from as they spent too long backstage at the red shirt rally. I almost got the sickness too at times!

 10. #10
  Join Date
  May 2010
  Location
  Bangkok
  Posts
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Re: Open Letter to CNN International

  Do you know please if there has been any response from CNN?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •